Аналіз фінансово-економічного стану ЗАТ "АВК"

Міністерство освіти і науки України
Національний університет харчових технологій
Кафедра менеджменту

зовнішньоекономічної діяльності

Звіт про проходження переддипломної практики на ЗАТ «АВК»

студента 6 курсу (заочної форми навчання), спеціальності «Менеджмент зовнішньоекономічної діяльності»

Керівник практики від університету

Київ – 2009

Зміст

Вступ

Розділ 1. Загальна характеристика ЗАТ «АВК»

Розділ 2. Аналіз фінансово-економічного стану ЗАТ «АВК»

2.1 Аналіз основних фондів та оборотних активів підприємства

2.2 Аналіз прибутку, рентабельності та фінансового стану підприємства

Розділ 3. Організація зовнішньоекономічної діяльності ЗАТ «АВК»

Висновки

Список використаної літератури

Додатки 30

Вступ

Метою виробничої переддипломної практики є ознайомитися із господарською діяльністю (у тому числі й зовнішньоекономічною діяльністю) ЗАТ «АВК», дослідити її стан та економічні показники, що її відображають.

Об'єктом дослідження під час виробничої переддипломної практики є ЗАТ «АВК».

Предметом дослідження під час виробничої переддипломної практики є звичайна господарська діяльність підприємства.

Під час аналізу основних фондів та оборотних активів підприємства, ефективності використання трудових ресурсів і заробітної плати, організації менеджменту на підприємстві, виробництва та реалізації продукції підприємства, собівартості, прибутку, рентабельність та фінансового стану підприємства автор даної роботи широко користувався підручниками з економіки підприємства, основ менеджменту, управління персоналом, стандартизації, метрології та сертифікації у харчовій промисловості, перелік яких наведено у кінці роботи.

Числові дані для всебічного аналізу діяльності ЗАТ «АВК» автор знайшов у таких документах:

 1. Форма 1 “Баланс”

 2. Форма 2 “Звіт про фінансові результати”

 3. Форма 3 “Звіт про рух грошових коштів”

 4. Форма 4 “Звіт про власний капітал”

 5. Форма 5 “Примітки до річної фінансової звітності”

 6. Форма 1-ПВ “Звіт з праці”

 7. Форма 1-П “Звіт з продукції підприємства”

 8. Форма 1-РС “Кількість працівників і оплачений робочий час, витрати на утримання робочої сили”

Під час аналізу автор використовував статистичні прийоми дослідження числових даних, а саме ряди динаміки та аналіз структури показників.

Розділ 1. Загальна характеристика ЗАТ «АВК»

Інформація про органи управління, посадових осіб та засновників підприємства

Органи управлiння підприємства - Загальнi збори акцiонерiв, Наглядова Рада,

Дирекцiя та Ревiзiйна комiсiя

Посадовi особи емiтента:

Генеральний директор Дiкунов Андрiй Олександрович

Головний бухгалтер Краус Людмила Анатолiївна

Голова Спостережної ради Авраменко Лариса Василiвна

Заступник Голови Спостережної ради Яреська Наталья

Член Спостережної ради Кравець Валерiй Миколайович

Голова Ревiзiйної комiсiї - заступник директора з фiнансiв ЗАТ "АВК" Сєменова Любов Анатолiївна

Директор по фiнансам, заступник генерального директора ЗАТ "АВК"-член дирекцiї Приставакiна Лариса Миколаївна

Директор з виробництва дирекцiї з виробництва - член дирекцiї Сальченко Сергiй Олександрович

Посадовi особи емiтента непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не мають.

Засновники підприємства:

- Авраменко Володимир Федорович;

- Авраменко Лариса Василiвна;

- Кравець Валерiй Миколайович;

- Товариство з обмеженою вiдповiдальнiстю "ПЧЕЛА";

- Товариство з обмеженою вiдповiдальнiстю "МАРТ";

- Концерн "АВК";

- WESTERN NIS ENTERPRISE FUND.

Інформація про цінні папери підприємства

Цiннi папери підприємства:

Акцiї простi iменi. Форма випуску - документарна.

Свiдоцтво 333/05/1/99 вiд 09.12.1999 видане Державною комiсiєю з цiнних паперiв та фондового ринку. Кiлькiсть акцiй 37810948шт. Номiнальна вартiсть 1.00 грн. Вiдповiдно до установчих документiв розмiр заявленого, зареєстрованого та сплаченого статутного фонду ЗАТ "АВК" станом на 31.12.2008р. складає 37810948,00 грн. (Тридцять сiм мi-льйонiв вiсiмсот десять тисяч дев'ятсот сорок вiсiм гривень 00 копiйок). Крiм простих iменних акцiй, Товариство не випускало iншi цiннi папери, якi пiдлягають реєстрацiї. Акцiї на торгiвельнiй бiржi не продавались та до лiстингу не включенi. Розмiщення акцiй Товариства - закрите. Вiдкрите розмiщення акцiй не здiйснювалось.

Історія створення та розвиток компанії "АВК"

Заснування 1991 рік

Генеральний директор Андрій Дикунов

Сфера діяльності кондитерська промисловість

2006 – Запуск на Дніпропетровській фабриці нової високотехнологічної швейцарської лінії по виробництву шоколадних цукерок, що не має аналогів в Україні.

2005 – Запуск нової, сучасної виробничої лінії з випуску жувальних і желейних цукерок, що не мають аналогів в Україні.

2004 – Успішне розміщення п'ятилітніх корпоративних облігацій на 50 млн. гривень.

2003 – Придбання контрольного пакета Дніпропетровської кондитерської фабрики. Створення власної всеукраїнської мережі збуту. Сертифікація виробництва й управління на відповідність стандарту ISO 9001:2000.

2002 – Вивід на ринок одного з перших українських кондитерських продуктів преміального сегмента – цукерок і батончиків «Шедевр». Успішне розміщення перших у галузі корпоративних облігацій.

2001 – Запуск у м. Донецьку нової кондитерської фабрики, створеної компанією «АВК» з нуля, що розширює діапазон виробленої продукції цукерками на вафельній основі, сухими екструзійними виробами, складними борошняними продуктами.

2000 – Система менеджменту якості в ЗАТ «АВК» сертифікована на відповідність вимогам Міжнародного стандарту ISО 9001.

1998 – Реорганізована структура холдингу. Створено ЗАТ «АВК», у якому централізована маркетингова діяльність, продаж, фінанси, науково-дослідні роботи. Розвиток виробництва снекової продукції - створення популярного бренда «Мiкс». Залучення стратегічного інвестиційного партнера - Western NIS Enterprise Fund, капіталізованого урядом США.

1997 – Придбання контрольних пакетів Луганської й Мукачевської кондитерських фабрик. З цього року компанія «АВК» може виробляти повний спектр кондитерської продукції. Активний розвиток виробництва шоколадних цукерок.

1996 – Придбання контрольного пакета Донецької кондитерської фабрики. Випуск екструзійних виробів, що не мають аналогів в Україні. Створення одного з перших українських брендів - батончика «Мажор».

1994 – Запуск виробництва шоколадної та кондитерської глазурі, продаж власних готових кондитерських продуктів - порожніх шоколадних фігурок, випущених на обладнанні власної конструкції й виготовлення.

1993 – Початок виробничої діяльності: створення першого в країні промислового виробництва коррексної упаковки для кондитерських виробів.

1991 – Створення компанії «АВК», спеціалізація – постачання какао-продуктів на кондитерські фабрики України.

Генеральний директор Андрій Дикунов

Сфера діяльності кондитерська промисловість

Компанія «АВК» – один з найбільших національних виробників кондитерської продукції. Компанія «АВК» заснована 1991 року. До її складу входять 5 кондитерських фабрик, розташованих у Донецьку, Дніпропетровську, Луганську та Мукачеві.

Головні зусилля компанія «АВК» зосереджує на розвитку своєї брендової продукції, а у виробництві робить ставку на високоякісні, складні у виготовленні вироби, такі як шоколадні комбіновані цукерки, екструзійні та борошнисті вироби. Великою популярністю користуються солодощі компанії під марками «Шедевр», «Фрутта», «Жувіленд». Асортимент продукції компанії «АВК» нараховує понад 300 найменувань кондитерських виробів.

Компанія «АВК» займає одне з провідних місць на кондитерському ринку України. За 15 років існування компанії здобуто значний досвід роботи на ринку України та СНД, створено високопрофесійну команду, розроблено абсолютно нові напрямки діяльності.

Інноваційні технології та модернізація виробництва.

За останні два роки загальний обсяг інвестицій, спрямованих на придбання нового обладнання та модернізацію існуючих технологічних ліній, становить понад 100 млн. гривень. Значна частина коштів традиційно йде на забезпечення інноваційних розробок спеціалістів компанії – маркетологів, технологів. Така багаторічна корпоративна політика дозволила не лише зберегти виробництво давно відомих і улюблених споживачами цукерок – «Гулівер», «Стріла», «Курочка Ряба», але й налагодити випуск якісно нових продуктів і брендів – «Шедевр», «Крем-Суфле», «Жувіленд», «Королівський шарм», «Hrusters», «Молен Руж de Paris», «Крем-Десерт», «Конфетель», «Фрутта», «Бам-Бук». Так, у жовтні 2006 р. «АВК» запустила в Дніпропетровську нову високотехнологічну швейцарську лінію по виробництву шоколадних цукерок, що не має аналогів в Україні. На цій лінії випускаються цукерки із шоколадним мусом і унікальними кремовими начинками під торговельними марками «Конфетель» і «Крем-Десерт».

Сьогодні на фабриках компанії діють найновіші лінії, які не мають аналогів в Україні, з випуску шоколадних і желейно-жувальних цукерок, печива, порожніх вафель, виробництва краплинної глазурі. Потужності «АВК» дозволяють випускати до 450 тон продукції на добу.

Якість продукції.

Система управління якістю компанії «АВК» сертифікована на відповідність вимогам світових стандартів ISO 9001. Перший сертифікат якості ISO 900:94 отримано компанією ще 2000 року й щорічно підтверджується аудитами. У 2003 році виробництво та управління компанії "АВК" було сертифіковано на відповідність стандарту ISO 9001:2000.

Розвиток дистриб'юторської мережі.

Свою продукцію компанія розповсюджує у всіх регіонах країни за допомогою власної мережі збуту. Мережа забезпечує присутність виробів під торговельною маркою «АВК», а також самостійними брендами компанії («Шедевр», «Клубжеле», «Жувіленд», «Крем-Cуфле») у більш ніж 48000 роздрібних торговельних точках України, що становить більше 67%.

Окрім того, власна мережа збуту дозволяє забезпечувати дотримання корпоративних стандартів викладення продукції в торгівельних точках.

Збільшення експорту.

Кондитерські вироби «АВК» користуються величезним попитом на внутрішньому та зовнішньому ринках. Зараз компанія експортує свою продукцію в 20 країн близького та дальнього зарубіжжя, що закріплює позиціонування компанії, як сильного національного виробника.

Ділова репутація та інвестиційна привабливість.

Сильне та професіональне управління, повна легальність бізнесу та прозорі фінансові операції – важливі аргументи у боротьбі за лідерство. «АВК» – перша в кондитерському сегменті національного ринку компанія, яка 2002 року випустила власні облігації, а 2003 року успішно розмістила 5-річні папери на 50 мільйонів гривень. Сьогодні цінні папери компанії вважаються одними з найнадійніших та найпривабливіших на українському фінансовому ринку.

Інвестування коштів у навчання співробітників.

Значну частину свого прибутку компанія «АВК» планово інвестує у підвищення кваліфікації своїх співробітників. Інвестиції в професійний розвиток співробітників щороку зростають і за останні 2 роки склали понад 100 тис. гривень. Серед партнерів «АВК» у сфері освіти – рейтингові вузи й організації: Міжнародний інститут менеджменту, Києво-Могилянська бізнес-школа, Міжнародний інститут бізнесу, Міжнародна харчова академія РАСН та ін. Компанія зацікавлена у ефективних співробітниках та в їхньому кар'єрному зростанні. «АВК» – це місце для професіоналів, які можуть зробити кар'єру винятково завдяки своїм професійним якостям. Фахівці – головна цінність компанії.

З 2003 року компанія є партнером Міністерства освіти і науки України у проведенні всеукраїнського конкурсу студентських та наукових робіт, спрямованих на розвиток харчової галузі. Десятки студентів та аспірантів за ці два роки отримали грошові премії, грамоти і найголовніше – стимул розвиватися далі, розробляти і привносити на виробництво передові національні технології.

1. Переможець фестивалю «Вибір року 2005» ТМ «Шедевр» у номінації «Цукерки року премiум-класу».

2. Почесний диплом лауреата Міжнародного конкурсу Міжнародна премія «Олімп» за присвоєння звання «Золота торгівельна марка». Нагороджується торгівельна марка «АВК» - 2004 рік.

3. Цукерки “Шедевр із вершковим кремом і цільним горіхом” займають 1-ше місце на обласному рівні конкурсу “100 кращих товарів України” в 2003 році.

4. Переможець фестивалю «Вибір року 2002» у номінації «Ласощі» – торгівельна марка «Клубжеле».

5. Диплом 8-ої міжнародної виставки-ярмарку «Ласощі 2002».

 • 1-ше місце одержали: сластики «Клубжеле», тришарове печиво «Тайго», цукерки «Кармелла», «Ванесса», «Лорелла», цукерки «Фрукти в крем-брюле», вафельний батончик з начинкою «Боніта»;

 • 2-ше місце – крекер «Фан».

6. Диплом за випуск високоякісних кондитерських виробів, використання сучасних технологій, постійне розширення й відновлення асортиментів (Слов'янський базар, Харків 2002 рік).

7. Диплом Центра Незалежних Експертиз «За відмінну якість». Оцінка продукції «Мікс» – «Відмінно», 2001 рік.

8. Золоті медалі 7 міжнародної спеціалізованої виставки-ярмарку «Ласощі 2001» одержали шоколадно-вафельний торт і цукрове печиво «Ажур», срібло в карамелі «Му-Му», бронзою відзначений чорний шоколад «АВК», що також одержав диплом у номінації «Симпатія виставки». Диплом у номінації «Самий смачний продукт виставки» по праву належить серії батончиків «Мажор», а найвітамінішим продуктом стала серія цукерок «Клубжеле».

9. Диплом лауреата конкурсу "Обличчям до споживача", згідно якому за результатами порівняльних випробувань та за співвідношенням "ціна/якість" желейні цукерки «Клубжеле», що виробляються компанією "АВК", одержали оцінку "Дуже добре" (16.06.2000).

10. Сертифікат відповідності BVQI. Розробка й виробництво шоколаду, кондитерських виробів і напівфабрикатів, 2000 рік.

11. Диплом виставки-ярмарку “Ласощі. Весна'99» за активну роботу зі збільшення асортименту продукції й підвищенню її конкурентоспроможності (Київ, квітень 1999 року).

12. Міжнародна Європейська організація з якості обрала компанію "АВК" для вручення нагороди в номінації "Премія якості"- 1997 (Париж, 10/11/1997).

13. Міжнародна Європейська організація з якості обрала компанію "АВК" для вручення нагороди в номінації "Краща торгівельна марка" - 1996 (Мадрид, 1996).

Як видно із наведеної вище таблиці вищі посадові особи підприємства мають дуже великий досвід роботи.

У наступному разділі звіту буде проаналізовано фінансово-економічний стан досліджуваного підприємства ЗАТ «АВК».

Розділ 2. Аналіз фінансово – економічного стану ЗАТ «АВК»

2.1 Аналіз оборотних активів підприємства

У цьому пункті звіту про проходження переддипломної практики на ЗАТ «АВК» проаналізуємо використання оборотних активів підприємства.

ОСНОВНI ЗАСОБИ Основнi засоби на пiдприємствi класифiкуються по групам у вiдповiдностi до П(С)БО № 7 "Основнi засоби". Одиницею облiку основних засобiв є об'єкт основних засобiв. Об'єкт, який визнається в якостi основного засобу, оцiнюється по первiснiй вартостi (фактичної вартостi). Придбанi основнi засоби зараховуються на баланс пiдприємства за первiсною вартiстю. Одиницею облiку основних засобiв є об'єкт основних засобiв. За перiод 2008 року надiйшло основних засобiв на суму 323548 тис.грн., а саме по групах: - будинки, споруди та передавальнi пристрої - 9585 тис.грн.; - машини та обладнання - 145911 тис.грн.; - транспортнi засоби - 1738 тис.грн.; - iнструменти, прилади та iнвентар - 2554 тис.грн.; - iншi необоротнi матерiальнi активи - 163760 тис.грн.. У 2008 роцi вiдбулась переоцiнка основних засобiв, в результатi якої було дооцiнено первiсну вартiсть на 269532 тис.грн. та знос на 112496 тис.грн., у тому числi: - будинки, споруди та передавальнi пристрої - 51245 тис.грн. (знос - 14798 тис.грн.); - машини та обладнання - 218284 тис.грн. (знос - 97697 тис.грн.); - iнструменти, прилади та iнвентар - 3 тис.грн. (знос - 1 тис.грн.).

При вибуттi основних засобiв фiнансовий результат об'єктiв визначався вирахуванням з доходу вiд вибуття основних засобiв їх залишкової вартостi, непрямих податкiв i витрат, пов'язаних з вибуттям основних засобiв. Протягом перiоду, що перервiряється вибуло основних засобiв на первiсну вартiсть 9169 тис. грн. (знос - 5611 тис.грн.), у тому числi: - машини та обладнання - 2544 тис.грн. (знос - 1559 тис.грн.); - транспортнi засоби - 517 тис.грн. (знос - 369 тис.грн.); - iнструменти, прилади та iнвентар - 696 тис.грн. (знос - 537 тис.грн.); - iншi необоротнi матерiальнi активи - 5412 тис.грн. (знос - 3146 тис.грн.). Згiдно до наказу про облiкову полiтику пiдприємства, нарахування зносу пiдприємством здiйснювалося вiдповiдно до П(С)БО № 7 прямолiнiйним методом та методом зменшення вартостi, зi строками корисного використання основних засобiв. Сума нарахованого зносу (амортизацiї) за 2008 р. склала 41996 тис.грн., а саме по групам: - будинки, споруди та передавальнi пристрої - 1917 тис.грн.; - машини та обладнання - 34434 тис.грн.; - транспортнi засоби - 1016 тис.грн.; - iнструменти, прилади та iнвентар - 770 тис.грн.; - iншi необоротнi матерiальнi активи - 3859 тис.грн. У звiтному перiодi вiдбулось коригування первiсної вартостi та зносу групи "Iнструменти, прилади та iнвентар" на 4 тис.грн. вiдповiдно. Коригування вiдбулось в результатi внутрiшнього перемiщення до нематерiальних активiв.

НЕМАТЕРIАЛЬНI АКТИВИ Бухгалтерський облiк нематерiальних активiв здiйснюється вiдповiдно до П(С)БО 8 "Нематерiальнi активи", затвердженого наказом Мiнiстерства фiнансiв України № 242 вiд 18.10.1999р. За станом на 01.01.2008р. на балансi товариства значились нематерiальнi активи на первiсну вартiсть 11732 тис. грн., знос яких становив 761 тис. грн., а саме: - права та знаки для товарiв i послуг - 9876 тис. грн.; - iншi нематерiальнi активи (програмне забезпечення) - 1856 тис. грн. зi зносом 761 тис. грн. За перiод 2008 року вiдбулось надходження нематерiальних активiв на суму 41 тис.грн. та вибуття на первiсну вартiсть та знос 6 тис.грн. вiдповiдно. Нарахування зносу (амортизацiї) нематерiальних активiв товариством здiйснювалося прямолiнiйним методом. Сума нарахованого зносу (амортизацiї) нематерiальних активiв за звiтний перiод становила 189 тис. грн. У звiтному перiодi вiдбулось коригування первiсної вартостi та зносу на 4 тис.грн. вiдповiдно. Коригування вiдбулось в результатi внутрiшнього перемiщення з групи основних засобiв "Iнструменти, прилади та iнвентар". Так, станом на 31.12.2008р. на балансi Товариства значаться нематерiальнi активи на первiсну вартiсть 11771 тис.грн., знос - 948 тис.грн. та залишкову вартiсть - 10823 тис.грн.

НЕЗАВЕРШЕНЕ БУДIВНИЦТВО За станом на 31.12.2008р. на балансi Товариства значиться залишок капiтальних iнвести-цiй на суму 26555 тис.грн., а саме: капiтальне будiвництво та iншi капiтальнi витрати.

ФIНАНСОВI IНВЕСТИЦIЇ Бухгалтерський облiк довгострокових та поточних фiнансових iнвестицiй Товариства ведеться вiдповiдно до П(С)БО 12 "Фiнансовi iнвестицiї", затвердженим наказом Мiнiстерства фiнансiв України №91 вiд 26.04.2000р. За станом на 31.12.2008р. на балансi ЗАТ "АВК" значаться довгостроковi фiнансовi iнвес-тицiї на загальну суму 47466 тис. грн., а саме: " акцiї АТ "Кондитерська фабрика "АВК" м. Донецьк"; " акцiї ЗАТ "Кондитерська фабрика "АВК" м. Луганськ"; " акцiї ВАТ "Кондитерська фабрика "АВК" м. Мукачеве"; " акцiї ЗАТ "Кондитерська фабрика "АВК" м. Днiпропетровськ"; " частка у статутному капiталi ТОВ "Русток"; " частка у статутному капiталi ТОВ "АВК" м. Київ"; " частка у статутному капiталi ТОВ "Концерн "АВК""; " частка у статутному капiталi ТОВ "АВК" у Росiйськiй Федерацiї, м. Алексєєвка Белгородської областi; " частка у статутному капiталi ТОВ "АВК - Транзит" у Росiйськiй Федерацiї, м. Тюмень. За станом на 31.12.2008р. на балансi ЗАТ "АВК" поточних фiнансових iнвестицiй не значиться. Фiнансовi iнвестицiї вiдображаються на дату балансу за їх собiвартiстю з урахуванням зменшення корисностi iнвестицiї. Зменшення балансової вартостi фiнансових iнвестицiй на дату балансу не здiйснювалося.

ВIДСТРОЧЕНI ПОДАТКОВI АКТИВИ Облiк вiдстрочених податкових активiв та зобов'язань вiдбувається вiдповiдно до вимог П(С)БО №17 "Податок на прибуток", затвердженого наказом Мiнiстерства фiнансiв України вiд 28 грудня 2000 р. N 353. За станом на 31.12.2008р. на балансi товариства значаться вiдстроченi податковi активи 13 тис.грн.

ЗАПАСИ Облiк запасiв товариства ведеться вiдповiдно до П(С)БО 9 "Запаси", затвердженого наказом Мiнiстерства фiнансiв України № 246 вiд 20.10.1999р. Облiк товарно - матерiальних цiнностей здiйснювався на вiдповiдних рахунках бухгалтерського облiку. На 31.12.2008 р. на балансi Товариства значаться запаси на загальну вартiсть 137401 тис.грн., у тому числi: - виробничi запаси - 99375 тис.грн., а саме: " сировина i матерiали - 72867 тис. грн.; " паливо - 72 тис. грн.; " тара i тарнi матерiали - 21974 тис. грн.; " будiвельнi матерiали - 215 тис.грн.; " запаснi частини - 458 тис. грн.; " малоцiннi та швидкозношуванi предмети - 3789 тис. грн. - незавершене виробництво - 2944 тис.грн.; - готова продукцiя - 33389 тис.грн.; - товари - 1693 тис.грн.

Зарахування на баланс пiдприємства придбаних запасiв здiйснюється по первiснiй вартостi згiдно вимогам П(С)БО 9 "Запаси". При вiдпуску запасiв у виробництво та iншому вибуттi оцiнка їх здiйснюється за методом середньозваженої собiвартостi. Оцiнка за середньозваженою собiвартiстю проводиться по кожнiй одиницi запасiв дiленням сумарної вартостi залишку таких запасiв на початок мiсяця i вартостi одержаних у звiтному мiсяцi запасiв на сумарну кiлькiсть таких запасiв на початок звiтного мiсяця i одержаних у звiтному мiсяцi запасiв. При вiдпуску товарiв до реалiзацiї у фiрмових магазинах - метод цiни продажу. Вартiсть малоцiнних та швидкозношуваних предметiв, що переданi в експлуатацiю, виключається зi складу активiв (списується з балансу) з подальшою органiзацiєю оперативного кiлькiсного облiку таких предметiв за мiсцями експлуатацiї i вiдповiдними особами протягом строку їх фактичного використання.

ДЕБIТОРСЬКА ЗАБОРГОВАНIСТЬ Аналiтичний та синтетичний облiк дебiторської заборгованостi здiйснюється вiдповiдно до П(С)БО 10 <Дебiторська заборгованiсть>, затвердженого наказом Мiнiстерства фiнансiв України вiд 8 жовтня 1999р. N 237. За станом на 31.12.2008р. на балансi товариства значиться довгострокова дебiторська заборгованiсть на загальну суму 10755 тис. грн. - розрахунки по споживчому кредиту. Поточна дебiторська заборгованiсть за продукцiю, товари, роботи, послуги визнається активом одночасно з визнанням доходу вiд реалiзацiї продукцiї, товарiв, робiт i послуг та оцiнюється за первiсною вартiстю. Дебiторська заборгованiсть за роботи й послуги по первiснiй вартостi на 31.12.2008 р. складає 418790 тис. грн. Дебiторська заборгованiсть за товари, роботи, послуги за термiнами непогашення: " до 12 мiсяцiв - 418748 тис. грн.; " вiд 12 до 18 мiсяцiв - 39 тис. грн.; " вiд 18 до 36 мiсяцiв - 1 тис. грн.. Згiдно до наказу про облiкову полiтику пiдприємства величина резерву сумнiвних боргiв ви-значається на основi класифiкацiї по строкам виникнення дебiторської заборгованостi. Станом на 31.12.2008р. резерв сумнiвних боргiв не нарахований, так як вся заборгованiсть не вважається сумнiв-ною та безнадiйною. Основними дебiторами за товари, роботи та послуги є: " ТОВ "Дiад" - 3685 тис. грн.; " ТОВ "Фудсервiс" - 2186 тис. грн.; " ТОВ "Солодке життя" - 6985 тис. грн.; " ТОВ Фiрма "Престиж" - 1416 тис. грн; " ТОВ "Луганськшарм" (м. Луганськ) - 3599 тис. грн.; " ТОВ "ВФI" - 1528 тис. грн.; " ТОВ "Фараон" - 4645 тис. грн.; " ТОВ "АТБ-маркет" - 6933 тис. грн.; " ТОВ Торговий дiм "Альфа Маркет" - 2190 тис. грн.; " ТОВ "АВК" м. Київ" - 45424 тис. грн.; " ТОВ "САВ сервiс - Мова" - 8546 тис. грн.; " СПД Бережной Є.В. - 17397 тис. грн.; " ТОВ "Скарлет - Кiровоград - плюс" - 2016 тис. грн.; " ТОВ "АТ-Крим" (м. Севастополь) - 3225 тис. грн.; " ДП ТД "Пальмiра" - 1531 тис. грн.; " ТОВ Компанiя "Крок" - 1483 тис. грн.; " ТОВ "Славiя" - 1000 тис. грн.; " ТОВ "Ходак" (м. Черкаси) - 2323 тис. грн.; " ТОВ Фiрма "Континент" - 1948 тис. грн.; " ТОВ "Комерцiйна фiрма "Агропродукт" - 2422 тис.грн.; " ЧП Бекiжева (м. Ставрополь, Росiя) - 2095 тис. грн.; " ЧП Панков (м. Волгоград, Росiя) - 1695 тис. грн.; " ТОВ "АВК" (м. Белгород, Росiя) - 187296 тис. грн.; " ТОВ "АВК - транзит" - 60195 тис.грн.; " ТОВ "АВК" м. Москва (Росiя) - 16041 тис.грн.; " ТОВ "Вейсалогли" (Азербайджан) - 7669 тис. грн.; " ТОО "Свiт XXI" (м. Актобе, Казахстан) - 1873 тис. грн.; " ТОО "Свiт" (м. Уральськ) - 4833 тис.грн.; " ТОО "Арт - Агенцiя "Джингл" (м. Алмати) - 1155 тис.грн.; " ТОО Кommon Market (м. Караганда, Казахстан) - 2868 тис. грн.; " ТОВ "ДОС ЛТД" (м. Бiшкек) - 2208 тис.грн.; " ТОВ "Ритм столiття" - 1338 тис.грн.; " iншi - 9042 тис. грн. Дебiторська заборгованiсть за розрахунками з бюджетом у розмiрi 134305 тис.грн., у тому числi: " по ПДВ - 122959 тис.грн.; " по податку на прибуток - 11340 тис.грн.; " по податку з власникiв транспортних засобiв - 3 тис.грн.; " по комунальному податку - 2 тис.грн.; " по iншим мiсцевим податкам - 1 тис.грн. Iнша поточна дебiторська заборгованiсть за станом на 31.12.2008р. складає 108953 тис. грн., а саме: " розрахунки з постачальниками та пiдрядчиками - 17607 тис. грн.; " розрахунки по займам - 4188 тис. грн.; " розрахунки по вiдшкодуванню нанесених збиткiв - 25 тис.грн.; " розрахунки по оплатi працi - 269 тис.грн.; " розрахунки з iншими кредиторами - 86864 тис.грн.

ГРОШОВI КОШТИ Облiк касових операцiй, операцiй по розрахунковому рахунку ведеться вiдповiдно до Положення про ведення касових операцiй у нацiональнiй валютi в Українi, затвердженим постановою Правлiння Нацiонального банку України № 637 вiд 15.12.2004 р. За станом на 31.12.2008 р. на балансi Товариства значиться залишок коштiв у розмiрi 35204 тис.грн., а саме в нацiональнiй валютi (15529 тис.грн.) та в iноземнiй валютi (19675 тис.грн.) на поточних та iнших рахунках у банках.

ВИТРАТИ МАЙБУТНIХ ПЕРIОДIВ За станом на 31.12.2007р. на балансi пiдприємства значаться витрати майбутнiх перiодiв у розмiрi 27 тис.грн., а саме передплата за послуги та iншi.

Таблиця 2.1. Показники оборотності коштів та алгоритми їх розрахунку

Умовні позначення

Найменування показників

Алгоритм розрахунку (номери рядків форми 1 "Баланс" та форми 2 "Звіт про фінансові результати")

К о

Оборотність оборотних засобів, оборотів

Чистий дохід ф 2 р. 035 / Середня величина оборотних активів ф 1 р. 260 (середнє значення)

Д о

Оборотність оборотних засобів, днів

360 : К о

К оз

Оборотність виробничих запасів, оборотів

Собівартість реалізованої продукції ф 2 р. 040 : Середні виробничі запаси ф 1 р. (100+110+120+130+140)

Д оз

Оборотність виробничих запасів, днів

360 : К оз

К ор

Оборотність коштів у розрахунках, оборотів

Чистий дохід (ф 2 р. 035) / Середні кошти у розрахунках (середня дебіторська заборгованість) (ф 1 р. 150+160+170+180+190+200+210)

Д ор

Оборотність коштів у розрахунках, днів

360 : К ор

К од

Коефіціент оборотності дебіторської заборгованості

Чистий дохід (ф 2 р. 035) / Середня дебіторська заборгованість (ф 1 р. 160+170+180+190+200+210)

Д од

Тривалість одного обороту дебіторської заборгованості

360 : К од

К кз

Коефіціент оборотності кредиторської заборгованості

Чистий дохід (ф 2 р. 035) / Середня кредиторська заборгованість (ф 1 р. 620)

Д кз

Тривалість одного обороту кредиторської заборгованості

360 : К кз

К оч

Коеф оборотності чистого робочого капіталу

Чистий дохід (ф 2 р. 035) / Середній чистий робочий капітал (ф 1 р. 260+270-620)

Д оч

Тривалість одного обороту усіх робочих активів, днів

360 : К оч

К оф

Коеф оборотності фіксованих активів

Чистий дохід (ф 2 р. 035) / Середні фіксовані активи (ф 1 р. 080-010)

Д оф

Тривалість одного обороту фіксованих активів

360 : К оф

К оа

Коеф оборотності усіх активів

Чистий дохід (ф 2 р. 035) / Середні активи (ф 1 р 280)

Д оа

Тривалість одного обороту усіх активів

360 : К оа

К овк

Оборотність власного капіталу, оборотів

Чистий дохід ф 2 р. 035 / Середня сума власного капіталу ф 1 р. 380

К ок

Оборотність всього капіталу, оборотів

Чистий дохід ф 2 р. 035 / Середня сума власного капіталу ф 1 р. 280

У таблиці 2.1. вище наведено показники оборотності коштів та алгоритми їх розрахунку (ми бачимо, що необхідно мати дані форм 1 та 2, що розрахувати ці показники). Результати розрахунків наведено у таблиці 2.2.

Таблиця 2.2. Показники оборотності коштів ЗАТ «АВК» на 31.12.2007 та 31.12.2008 роки

Умовні позначення

Найменування показників

На 31.12.2007

На 31.12.2008

К о

Оборотність оборотних засобів, оборотів

3,46

1,61

Д о

Оборотність оборотних засобів, днів

104,05

223,82

К оз

Оборотність виробничих запасів, оборотів

9,43

7,43

Д оз

Оборотність виробничих запасів, днів

38,16

48,45

К ор

Оборотність коштів у розрахунках, оборотів

4,97

2,03

Д ор

Оборотність коштів у розрахунках, днів

72,39

177,53

К од

Коефіціент оборотності дебіторської заборгованості

4,97

2,03

Д од

Тривалість одного обороту дебіторської заборгованості

72,39

177,53

К кз

Коефіціент оборотності кредиторської заборгованості

5,91

1,91

Д кз

Тривалість одного обороту кредиторської заборгованості

60,92

188,42

К оч

Коеф оборотності чистого робочого капіталу

8,34

10,17

Д оч

Тривалість одного обороту усіх робочих активів, днів

43,14

35,40

К оф

Коеф оборотності фіксованих активів

7,00

1,90

Д оф

Тривалість одного обороту фіксованих активів

51,40

189,54

К оа

Коеф оборотності усіх активів

2,28

0,86

Д оа

Тривалість одного обороту усіх активів

157,69

416,26

К овк

Оборотність власного капіталу, оборотів

5,47

4,18

К ок

Оборотність всього капіталу, оборотів

2,28

0,86

Із таблиці вище робимо висновок, що на кінець 2008 року порівняно із кінцем 2007 року знизилися оборотність оборотних засобів, оборотність виробничих запасів, оборотність фіксованих активів, оборотність усіх активів, оборотність коштів у розрахунках, оборотність кредиторської заборгованості, це є негативними явищами для підприємства, але ж на кінець 2008 року порівняно із кінцем 2007 року підвищилися оборотність дебіторської заборгованості, оборотність чистого робочого капіталу, це є позитивними явищами для підприємства.

На кінець 2008 року порівняно із кінцем 2007 року знизилися оборотність майже усіх коштів підприємства, що свідчить про погіршення його фінансового становища.

2.2 Аналіз прибутку, рентабельності та фінансового стану підприємства

У цьому пункті звіту про проходження переддипломної практики дамо аналіз фінансового стану ЗАТ «АВК».

ЗОБОВ'ЯЗАННЯ Аналiтичний та синтетичний облiк зобов'язань вiдповiдає вимогам П(С)БО 11 <Зобов'язання>, затвердженого наказом Мiнiстерства фiнансiв України вiд 31 сiчня 2000 р. N 20. Зобов'язання - це заборгованiсть пiдприємства, що виникла внаслiдок минулих подiй i погашення якої, як очiкується, приведе до зменшення ресурсiв пiдприємства. Станом на 31.12.2008р. на балансi ЗАТ значаться довгостроковi зобов'язання у розмiрi 527410 тис.грн., а саме заборгованiсть за довгостроковими кредитами банкiв, у тому числi: " кредитна лiнiя, надана ЗАТ "Донгорбанк" згiдно договору № 28 вiд 30.06.2006р., вiдсоткова ста-вка - 9,5% рiчних, строк повернення 29.06.2011р. - 15476 тис грн., " кредитна лiнiя, надана ЗАТ "Донгорбанк" згiдно договору № 28 вiд 30.06.2006р., вiдсоткова ста-вка - 12,0% рiчних, строк повернення 29.06.2011р. - 15020 тис грн., " кредит, наданий "CITIBANK N.A." згiдно договору вiд 05.10.2007р.., вiдсоткова ставка libor+3,0%, строк погашення 04.10.2012р. - 108706 тис. грн. " кредит, наданий "CITIBANK N.A." згiдно договору вiд 02.07.2008р.., вiдсоткова ставка libor+маржа, строк погашення 15.06.2015р. - 388208 тис. грн. Заборгованiсть за короткостроковими кредитами банкiв у розмiрi 317733 тис.грн. - це: " кредитна лiнiя, надана АТ "Кредитпромбанк" згiдно договору № 3.3ДС/298/2008-КЛТ вiд 14.11.2008р., вiдсоткова ставка встановлюється в додаткових угодах по кожному наданому кре-диту, строк повернення 13.11.2009р. - 2000 тис.грн.; " кредит у виглядi овердрафту, наданий АТ "Кредитпромбанк" згiдно договору № 3.3ДС/203/2008-О, вiдсоткова ставка в розмiрi процентної ставки "овердрафт" АТ "Кредитпром-банк" з урахуванням маржi 4,5%, але не бiльше 15% рiчних та не менше 10% рiчних, строк по-вернення 09.01.2009р. - 2941 тис.грн.; " кредитна лiнiя, надана АТ "Кредитпромбанк" згiдно договору № 3.3ДС/101/2008-КЛТ вiд 27.03.2008р., вiдсоткова ставка встановлюється в додаткових угодах по кожному наданому кре-диту, строк повернення 26.03.2009р. - 4475 тис.грн.; " кредитна лiнiя (Долари США), надана АТ "Кредитпромбанк" згiдно договору № 3.3ДС/101/2008-КЛТ вiд 27.03.2008р., вiдсоткова ставка встановлюється в додаткових угодах по кожному наданому кредиту, строк повернення 26.03.2009р. - 8662 тис.грн.; " кредитна лiнiя (Долари США), надана АТ "Кредитпромбанк" згiдно договору № 3.3ДС/57/2007-КЛТ вiд 28.02.2007р., вiдсоткова ставка встановлюється в додаткових угодах по кожному нада-ному кредиту, строк повернення 26.02.2010р. - 23100 тис.грн.; " вiдновлювана кредитна лiнiя, надана ТОВ "УнiКредит Банк" згiдно договору № 088-СВ вiд 27.02.2008р., вiдсоткова ставка встановлюється в додаткових угодах по кожному наданому кре-диту або процентна ставка в розмiрi КIВОR + 2% рiчних, строк повернення 27.02.2009р. - 35787 тис.грн.; " генеральна кредитна лiнiя, надана АБ "IНГ Банк Україна" згiдно договору № 08/20 вiд 14.05.2008р., вiдсоткова ставка 4% рiчних додатково до базової ставки банку, строк повернення 30.11.2008р. - 35670 тис.грн.; " генеральна кредитна лiнiя (Долари США), надана АБ "IНГ Банк Україна" згiдно договору № 08/20 вiд 14.05.2008р., вiдсоткова ставка 4,25% рiчних + ЛIБОР, строк повернення 30.11.2008р. - 50050 тис.грн.; " кредитна лiнiя, надана АКIБ "УкрСiббанк" згiдно договору № КС-04-40 вiд 23.03.2004р., вiдсот-кова ставка встановлюється в додаткових угодах, строк повернення 18.09.2009р. - 10000 тис.грн.; " кредитна лiнiя, надана АКIБ "УкрСiббанк" згiдно договору № КС-04-34 вiд 09.03.2004р., вiдсот-кова ставка встановлюється в додаткових угодах, строк повернення 18.02.2009р. - 15000 тис.грн.; " кредитна лiнiя, надана АТ "Калiон Банк Україна" згiдно договору б/н вiд 01.09.2006р. (Додатко-ва угода № 2 вiд 31.07.2007р.), вiдсоткова ставка встановлюється в додаткових угодах, строк повернення 15.09.2009р. - 67580 тис.грн.; " кредит (Долари США), наданий Citibank N.A. згiдно договору б/н вiд 05.10.2007р., вiдсоткова ставка ЛIБОР + Маржа (3%), погашення кредиту 17 рiвними платежами щокварталу, перший платiж через 12 мiсяцiв пiсля дати договору - 27176 тис.грн.; " кредит (Долари США), наданий Citibank N.A. згiдно договору б/н вiд 02.07.2008р., вiдсоткова ставка шестимiсячний ЛIБОР + Маржа, строк остаточного повернення 15.06.2015р. - 35292 тис.грн. Кредиторська заборгованiсть за товари, роботи, послуги за станом на 31.12.2008р. скла-дає 383112 тис. грн. Основними кредиторами за товари, роботи, послуги є: " АТЗТ "Темпо" - 4961 тис.грн.; " ЗАТ "Белiкський МКК" - 5850 тис.грн.; " ЗАТ "Лiновицький цукрокомбiнат "Червоний" - 2340 тис.грн.; " ЗАТ НВО "Агрокомплекс" - 7971 тис.грн.; " ТОВ "Бумiмпекс" - 4123 тис.грн.; " ТОВ "Наргус" - 8262 тис. грн.; " ТОВ "ТД "Наталка" - 3528 тис.грн.; " ТОВ "ТД "Крохмальпродукт" - 2110 тис.грн.; " ТОВ "Фiрма "Астара - Київ" - 7573 тис.грн.; " ТОВ "Агропродiнвест" - 4727 тис.грн.; " ТОВ "Молагробiзнес" - 2096 тис.грн.; " ТОВ "Профi - Прес" - 5855 тис.грн.; " ТОВ "ТД "ЕФКО - Харкiв" - 2734 тис.грн.; " СПД Кобзев В.I. - 2360 тис.грн.; " ТОВ "Квадра - ПАК" - 2226 тис.грн.; " ТОВ "Станкотехимпорт ЛТД" - 44668 тис.грн.; " ДП "Медiа Дирекцiя" - 11712 тис.грн.; " "Guan Chong Cocoa manufacturer Sdn.Bhd." Malaysia - 2381 тис.грн.; " "Premium vegetable oils SDN BHD." Kuala Lumpur, Malaysia - 7892 тис.грн.; " "Rotopak Matbaacilik Ambalaj Sanayii ve Ticaret" Turkey - 4274 тис.грн.; " "Symprise GmBH & Co.Kg." Germany - 2456 тис.грн.; " "Cargill B.V.", Amsterdam, Holland - 17734 тис. грн.; " "Cargill Palm Products" Malaysia - 13949 тис. грн.; " "ADM COCOA POLSKA" - 5871 тис. грн. " "Akoleo S.A." Switzerland - 9305 тис. грн.; " "Continaf B.V.", Amsterdam - 5691 тис. грн. " "AarhusKarlshamn", Sweden - 70008 тис. грн.; " "Barry Callebaut" France - 4026 тис.грн.; " "OLAM INTERNATIONAL LIMITED" - 28060 тис. грн.; " Franz Haas Waffel-und Keksanlagen-Industrie - 28956 тис. грн.; " M.C.AUTOMATIONS - 3039 тис. грн.; " SACMI PACKAGING S.p.A, Italy - 3426 тис.грн.; " iншi - 52948 тис. грн. Поточнi зобов'язання з одержаних авансiв вiд покупцiв складають 28 тис.грн., а саме ава-нси вiд: " ТОВ "Молпромсервiс" - 21 тис.грн.; " ТОВ "Kompas" - 2 тис.грн.; " ПП Попович М.В. - 2 тис.грн.; " ТОВ "Парнас" - 1 тис.грн.; " Iншi - 2 тис.грн. Кредиторська заборгованiсть з бюджетом, це заборгованiсть по наступним податкам: " по податку з доходiв фiзичних осiб - 201 тис.грн.; " по податку на землю - 11 тис.грн. Кредиторська заборгованiсть зi страхування, це за розрахунками з: " Пенсiйним фондом - 442 тис.грн.; " Фондом страхування на випадок безробiття - 21 тис.грн.; " Фондом страхування вiд нещасних випадкiв на виробництвi - 13 тис.грн. Iншi поточнi зобов'язання у розмiрi 21 тис.грн., це: " за розрахунками з пiдзвiтними особами - 17 тис.грн.; " за розрахунками по претензiям - 2 тис.грн.; " за розрахунками з iншими кредиторами - 2 тис.грн.

ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ВИПЛАТ ПЕРСОНАЛУ За станом на 31.12.2008 р. на балансi ЗАТ "АВК" значаться залишок забезпечення наступ-них витрат i платежiв (забезпечення на виплату вiдпусток працiвникам) у розмiрi 1157 тис. грн. Нарахування резерву вiдпусток вiдбувається вiдповiдно до вимог Iнструкцiї про застосування Пла-ну рахункiв бухгалтерського облiку активiв, капiталiв, зобов'язань та господарських операцiй пiд-приємств та органiзацiй, затвердженого наказом Мiнiстерства фiнансiв України № 291 вiд 30.11.1999р.

СТАТУТНИЙ КАПIТАЛ Вiдповiдно до установчих документiв розмiр заявленого, зареєстрованого та сплаченого статутного капiталу ЗАТ "АВК" станом на 31.12.2008р. складає 37810948,00 грн. (Тридцять сiм мiльйонiв вiсiмсот десять тисяч дев'ятсот сорок вiсiм гривень 00 копiйок), що подiлений на 37810948 (Тридцять сiм мiльйонiв вiсiмсот десять тисяч дев'ятсот сорок вiсiм) простих iменних акцiй номiнальною вартiстю 1,00 (одна) гривня кожна. Статутний капiтал сформований та оплачений цiлком грошовими коштами. Заборгованiсть засновникiв по внескам до Статутного капiталу вiдсутня. Розмiр Статутного капiталу в 2008 р. не змiнювався. Аналiтичний облiк Статутного капiталу вiдбувався на рахунку 40 "Статутний капiтал" та вiдповiдає дiючому законодавству. За звiтний перiод додатковий випуск акцiй не вiдбувався.

ДОДАТКОВИЙ ВКЛАДЕНИЙ КАПIТАЛ За станом на 31.12.2008 р. на балансi ЗАТ "АВК" значиться додатковий вкладений капi-тал (фонд дооцiнки активiв) у розмiрi 30315 тис. грн.

IНШИЙ ДОДАТКОВИЙ КАПIТАЛ За станом на 31.12.2008 р. на балансi ЗАТ "АВК" значиться iнший додатковий капiтал у розмiрi 176800 тис. грн., який складається iз: - фонду дооцiнки активiв - 176112 тис. грн.; - технiчна допомога - 688 тис. грн. У звiтному перiодi вiдбулось збiльшення iншого додаткового капiталу на суму до оцiнки основних засобiв (157036 тис.грн.) та суму дооцiнки ТМЦ (сировини i матерiалiв, незавершеного виробництва на 1016 тис.грн.). Також, у звiтному перiодi вiдбулось списання фонду пiдприємства, який було створено у 1999 роцi у розмiрi 73270 тис.грн. на нерозподiлений прибуток.

РЕЗЕРВНИЙ КАПIТАЛ За станом на 31.12.2008 р. на балансi ЗАТ "АВК" значиться резервний капiтал у розмiрi 9453 тис. грн.

НЕРОЗПОДIЛЕНИЙ ПРИБУТОК За станом на 31.12.2008 р. на балансi ЗАТ "АВК" значиться нерозподiлений прибуток у сумi 66728 тис. грн. За звiтний перiод вiдбулось зменшення нерозподiленого прибутку на суму збитку, отриманого за результатами роботи у 2008 роцi (145313 грн.) та на суму нарахованих дивiдендiв власникам (16160 тис.грн.), а також збiльшення на суму списаного фонду пiдприємства у розмiрi 73270 тис.грн.

Облiк доходу вiд реалiзацiї продукцiї (товарiв, робiт, послуг) та витрат здiйснювався вiдповiдно до вимог Положення (стандарту) бухгалтерського облiку № 15 "Доходи", затвердженого наказом Мiнiстерства фiнансiв України вiд 29.11.1999р. № 290, П(С)БО 16 <Витрати>, затвердженого наказом Мiнiстерства фiнансiв України № 318 вiд 31.12.1999 р., а також Закону України <Про оподаткування прибутку пiдприємств> № 283/97-ВР вiд 22.05.1997р. (зi змiнами та доповненнями). Доход вiдображається в бухгалтерському облiку в сумi справедливої вартостi активiв, що отриманi або пiдлягають отриманню. За звiтний перiод виручка вiд реалiзацiї склала 2012389 тис. грн., податок на додану вар-тiсть - 237266 тис.грн. Собiвартiсть реалiзованої продукцiї за перiод 2008 року склала - 1353973 тис. грн. До складу iншого операцiйного доходу у розмiрi 161183 тис.грн. входять: " дохiд вiд операцiйної оренди активiв - 45940 тис.грн.; " дохiд вiд реалiзацiї iнших оборотних активiв - 14994 тис.грн.; " дохiд вiд операцiйної курсової рiзницi - 93911 тис.грн.; " дохiд вiд отриманих штрафiв, пенi - 385 тис.грн.; " дохiд вiд списання кредиторської заборгованостi - 11 тис.грн.; " iншi операцiйнi доходи - 5942 тис.грн.

Адмiнiстративнi витрати Товариства за звiтний перiод склали 62958 тис. грн. - це: ви-трати на оплату працi та соцiальнi заходи апарату управлiння, амортизацiя необоротних активiв, витрати на податки, витрати на паливо, МШП, iншi матерiали, послуги банку, комунальнi послуги та послуги зв'язку, витрати на вiдрядження та iншi. Витрати на збут у 2008 роцi склали 206127 тис.грн.. До складу витрат на збут включенi витрати на оплату працi та соцiальнi заходи, витрати на маркетинговi послуги, рекламу, витрати на вiдрядження, амортизацiя необоротних активiв, витрати на податки та збори та iншi витрати, пов'язанi зi збутом. Iншi операцiйнi витрати у звiтному перiодi склали 143436 тис.грн., а саме: " собiвартiсть витрат, пов'язаних з операцiйною орендою - 39539 тис.грн.; " втрати вiд операцiйної курсової рiзницi - 77229 тис.грн.; " признанi штрафи, пенi - 439 тис.грн.; " собiвартiсть реалiзованих iнших оборотних активiв - 13630 тис.грн.; " iншi - 12599 тис.грн. Iншi фiнансовi доходи у розмiрi 66 тис.грн. це отриманi дивiденди та банкiвськi вiдсотки. До складу iншого доходу, отриманого у 2008 роцi у розмiрi 40033 тис.грн. входить дохiд вiд неоперацiйної курсової рiзницi. Фiнансовi витрати за звiтний перiод склали 59743 тис.грн, а саме вiдсотки за наданий кредит. Iншi витрати 2008 року склали 295481 тис.грн., а саме втрати вiд неоперацiйної курсової рiзницi. За перiод 2008 року ЗАТ "АВК" отримало чистий збиток у розмiрi 145313 тис.грн.

СТАТУТНИЙ КАПIТАЛ Вiдповiдно до установчих документiв розмiр заявленого, зареєстрованого та сплаченого статутного капiталу ЗАТ "АВК" станом на 31.12.2008р. складає 37810948,00 грн. (Тридцять сiм мiльйонiв вiсiмсот десять тисяч дев'ятсот сорок вiсiм гривень 00 копiйок), що подiлений на 37810948 (Тридцять сiм мiльйонiв вiсiмсот десять тисяч дев'ятсот сорок вiсiм) простих iменних акцiй номiнальною вартiстю 1,00 (одна) гривня кожна. Статутний капiтал сформований та оплачений цiлком грошовими коштами. Заборгованiсть засновникiв по внескам до Статутного капiталу вiдсутня. Розмiр Статутного капiталу в 2008 р. не змiнювався. Аналiтичний облiк Статутного капiталу вiдбувався на рахунку 40 "Статутний капiтал" та вiдповiдає дiючому законодавству. За звiтний перiод додатковий випуск акцiй не вiдбувався.

ДОДАТКОВИЙ ВКЛАДЕНИЙ КАПIТАЛ За станом на 31.12.2008 р. на балансi ЗАТ "АВК" значиться додатковий вкладений капi-тал (фонд дооцiнки активiв) у розмiрi 30315 тис. грн.

IНШИЙ ДОДАТКОВИЙ КАПIТАЛ За станом на 31.12.2008 р. на балансi ЗАТ "АВК" значиться iнший додатковий капiтал у розмiрi 176800 тис. грн., який складається iз: - фонду дооцiнки активiв - 176112 тис. грн.; - технiчна допомога - 688 тис. грн. У звiтному перiодi вiдбулось збiльшення iншого додаткового капiталу на суму до оцiнки основних засобiв (157036 тис.грн.) та суму дооцiнки ТМЦ (сировини i матерiалiв, незавершеного виробництва на 1016 тис.грн.). Також, у звiтному перiодi вiдбулось списання фонду пiдприємства, який було створено у 1999 роцi у розмiрi 73270 тис.грн. на нерозподiлений прибуток.

РЕЗЕРВНИЙ КАПIТАЛ За станом на 31.12.2008 р. на балансi ЗАТ "АВК" значиться резервний капiтал у розмiрi 9453 тис. грн.

НЕРОЗПОДIЛЕНИЙ ПРИБУТОК За станом на 31.12.2008 р. на балансi ЗАТ "АВК" значиться нерозподiлений прибуток у сумi 66728 тис. грн. За звiтний перiод вiдбулось зменшення нерозподiленого прибутку на суму збитку, отриманого за результатами роботи у 2008 роцi (145313 грн.) та на суму нарахованих дивiдендiв власникам (16160 тис.грн.), а також збiльшення на суму списаного фонду пiдприємства у розмiрi 73270 тис.грн.

Таблиця 2.3. Перелік показників структури активів і капіталу та алгоритми їх розрахунку

Умовні позначення

Найменування показників

Алгоритм розрахунку (номери рядків форми 1 "Баланс")

Ск

Структурний капітал

300 + 310 + 320 + 330

Статутний капітал + Пайовий капітал + Додактовий вкладений капітал + Інший додатковий капітал

Вк

Власний капітал

Ск + 340 + 350

Структурний капітал + Резервний капітал + Нерозподілений прибуток (непокритий збиток)

Пк

Постійний капітал

Вк + 480

Власний капітал + Сума довгострокових зобовязань (сума по розділу 3 пасиву балансу)

Рк

Робочий капітал

260 + 270 - 620

Усього оборотних активів (сума розділу 2 активу балансу) + Витрати майбутніх періодів (сума розділу 3 активу балансу) - Сума поточних зобовязань (сума розділу 4 пасиву балансу)

ОК в

Власні обігові кошти

260 - 620

Усього оборотних активів (сума розділу 2 активу балансу) - Сума поточних зобовязань (сума розділу 4 пасиву балансу)

А нл

Активи найбільш ліквідні

150 + 230 + 240

Векселі одержані + Грошові кошти та їх еквіваленти у національній валюті + Грошові кошти та їх еквіваленти у іноземній валюті

А шр

Активи, що швидко реалізуються

160 + 170 + 180 + 190 + 200 + 210 + 220 + 250

Чиста реалізаційна вартість дебіторської заборгованості за товари, роботи, послуги + Дебіторська заборгованість за розрахунками з бюджетом + Дебіторська заборгованість за розрахунками з бюджетом + Дебіторська заборгованість за розрахунками з бюджетом + Дебіторська заборгованість за розрахунками з бюджетом + Інша поточна дебіторська заборгованість + Поточні фінансові інвестиції + Інші оборотні активи

А пр

Активи, що повільно реалізуються

040 + 045 + 100 + 110 + 120 + 130 + 140 - 270

Довгострокові фінансові інвестиції, що обліковуються за методом участі в капіталі інших підприємств + Інші довгострокові фінансові інвестиції + Виробничі запаси + Тварини на вирощуванні та годівлі + Незавершене виробництво + Готова продукція + Товари - Витрати майбутніх періодів

А вр

Активи, що важко реалізуються

080 - (040 + 045)

Усього необоротних активів (Сума розділу 1 активу балансу) - (Довгострокові фінансові інвестиції, що обліковуються за методом участі в капіталі інших підприємств + Інші довгострокові фінансові інвестиції)

П нт

Найбільш термінові зобовязання

520 + 530 + 540 + 550 + 560 + 570 + 580 + 590 + 600

П кт

Пасиви короткосрокові

500 + 510 + 610

Короткострокові кредити банків + Поточна заборгованість за довгостроковими зобовязаннями + Інші поточні зобовязання

П дт

Пасиви довгострокові

480

Сума довгострокових зобовязань (сума по розділу 3 пасиву балансу)

П пп

Пасиви постійні

380

Усього власного капіталу (сума розділу 1 пасиву балансу)

К фс

Коефіціент фінансової стабільності

380 : (430 + 480 + 620)

Усього власного капіталу (сума розділу 1 пасиву балансу) : [(Забезпечення наступних виплат та платежів (Сума розділу 2 пасиву балансу)) + Сума довгострокових зобовязань (сума по розділу 3 пасиву балансу) + Сума поточних зобовязань (сума розділу 4 пасиву балансу)]

К сф

Коефіціент фінансової стійкості

(380 + 480) : 280

(Усього власного капіталу (сума розділу 1 пасиву балансу) + Сума довгострокових зобовязань (сума по розділу 3 пасиву балансу)) : Баланс активів

К мк

Коефіціент мультиплікації капіталу

280 : 380

Баланс активів : Усього власного капіталу (сума розділу 1 пасиву балансу)

К зв

Коефіціент забезпечення власними засобами

(380 - 080) : (260 + 270)

[Усього власного капіталу (сума розділу 1 пасиву балансу) - Усього необоротних активів (Сума рохділу 1 активу балансу)] : [(Усього оборотних активів (сума розділу 2 активу балансу) + Витрати майбутніх періодів (сума розділу 3 активу балансу)]

К пм

Коефіціент участі власних і довготермінових позикових коштів у матеріальних запасах

(380 + 480 + 500) : (100 + 110 + 120 + 130 + 140)

[Усього власного капіталу (сума розділу 1 пасиву балансу) + Сума довгострокових зобовязань (сума по розділу 3 пасиву балансу) + Короткосрокові кредити банків] : [Виробничі запаси + Тварини на вирощуванні та годівлі + Незавершене виробництво + Готова продукція + Товари]

К ср

Коефіціент структури робочого капіталу

(260 + 270 - 620) : 280

[(Усього оборотних активів (сума розділу 2 активу балансу) + Витрати майбутніх періодів (сума розділу 3 активу балансу) - Сума поточних зобовязань (сума розділу 4 пасиву балансу)] : Баланс активів

К сз

Коефіціент структури залученого капіталу

480 : (480 + 620)

Сума довгострокових зобовязань (сума по розділу 3 пасиву балансу) : (Сума довгострокових зобовязань (сума по розділу 3 пасиву балансу) + Сума поточних зобовязань (сума розділу 4 пасиву балансу))

К сд

Коефіціент структури довготермінових вкладень

480 : 080

Сума довгострокових зобовязань (сума по розділу 3 пасиву балансу) : Усього необоротних активів (Сума рохділу 1 активу балансу)

К км

Коефіціент маневреності власного капіталу

(380 + 460 - 080) : 380

(Усього власного капіталу (сума розділу 1 пасиву балансу) + Відстрочені податкові зобовязання - Усього необоротних активів (Сума рохділу 1 активу балансу)) : Усього власного капіталу (сума розділу 1 пасиву балансу)

К дп

Коефіціент довготривалості залучення позикових коштів

480 : (380 + 480)

Сума довгострокових зобовязань (сума по розділу 3 пасиву балансу) : (Усього власного капіталу (сума розділу 1 пасиву балансу) + Сума довгострокових зобовязань (сума по розділу 3 пасиву балансу))

У таблиці вище показано алгоритм розрахунку показників фінансового стану.

Таблиця 2.4. Показники структури активів і капіталу ЗАТ «АВК» на 31.12.2007 та 31.12.2008 роки

Умовні позначення показника

Найменування показників

На 31.12.2007

На 31.12.2008

Ск

Структурний капітал

160144

244926

Вк

Власний капітал

324528

321107

Пк

Постійний капітал

475778

848517

Рк

Робочий капітал

212740

132028

ОК в

Власні обігові кошти

212667

132001

А нл

Активи найбільш ліквідні

12549

35204

А шр

Активи, що швидко реалізуються

356967

662048

А пр

Активи, що повільно реалізуються

188418

184840

А вр

Активи, що важко реалізуються

219454

670180

П нт

Найбільш термінові зобовязання

138272

384898

П кт

Пасиви короткосрокові

162100

317754

П дт

Пасиви довгострокові

151250

527410

П пп

Пасиви постійні

324528

321107

К фс

Коефіціент фінансової стабільності

0,7164

0,2608

К сф

Коефіціент фінансової стійкості

0,6119

0,5466

К мк

Коефіціент мультиплікації капіталу

2,3959

4,8343

К зв

Коефіціент забезпечення власними засобами

0,1171

-0,4751

К пм

Коефіціент участі власних і довготермінових позикових коштів у матеріальних запасах

4,4444

8,4879

К ср

Коефіціент структури робочого капіталу

0,2736

0,0851

К сз

Коефіціент структури залученого капіталу

0,3349

0,4288

К сд

Коефіціент структури довготермінових вкладень

0,5720

0,7349

К км

Коефіціент маневреності власного капіталу

0,1852

-1,2349

К дп

Коефіціент довготривалості залучення позикових коштів

0,3179

0,6216

К ск

Коефіціент співвідношення залученного і власного капіталу

1,3916

3,8307

У таблиці вище представлено показники структури активів і капіталу ЗАТ «АВК» на 31.12.2007 та 31.12.2008 роки.

Таблиця 2.5. Показники платоспроможності, ліквідності, ділової активності та рентабельності ЗАТ «АВК» на 31.12.2007 та 31.12.2008 роки

Показник

Алгоритм розрахунку

Норма-тив

На 31.12. 2007

На 31.12. 2008

Аналіз ліквідності підприємства

Коефіцієнт готівкової ліквідності

ф1 (р.230 + р.240) / ф1 р. 620

> 0,2

0,042

0,050

Коефіцієнт поточної ліквідності

ф1 р.260 / ф1 р.620

> 1,0

1,708

1,188

Коефіцієнт швидкої ліквідності

ф1 (р.260 - р.100 - р.110 – р.120 – р.130 – р.140) / ф1 р. 620

> 0,7

1,230

0,992

Коефіцієнт абсолютної ліквідності

ф1 (р.220 + р.230 + р.240) / ф1 р. 620

> 0,2

0,042

0,050

Чистий оборотний капітал

ф1 р.260 - ф1 р.620

maxi-mum

212667,000

132001,000

Аналіз платоспроможності (фінансової стійкості) підприємства

Коефіцієнт платоспроможності (автономії)

ф1 р.380 / ф1 р.640

> 0,5

0,417

0,207

Коефіцієнт фінансової залежності

ф1 р.280 / ф1 р.380

< 0,5

2,396

4,834

Коефіцієнт фінансування

ф1 (р.430 + р.480 + р.620 + р.630) / ф1 р.380

1:01

3,792

8,669

Коефіцієнт забезпеченості власними оборотними засобами

ф1 (р.260 - р.620) / ф1 р.260

0,5

0,708

0,188

Коефіцієнт маневреності власного капіталу

ф1 (р.260 – р.620) / ф1 р.380

> 0,2

0,655

0,411

Коефіцієнт загальної заборгованості

ф1 (р.460 + р.620) / ф1 р.280

0,156

0,386

Коефіцієнт концентрації залученого капіталу

ф1 (р.640 – р.380 + р.430 + р.630) / ф1 р.640

0,157

0,584

Коефіцієнт фінансового лівереджу

ф1 р.480 / ф1 (р.380 + р.340 + р.630)

> 1

0,453

1,596

Аналіз ділової активності підприємства

Коефіцієнт оборотності активів

Ф2 р.035 /ф1 [р.280 (гр.3) + р.280 (гр.4) /2]

maxi-mum

2,283

0,865

Коефіцієнт оборотності основних засобів

Ф2 р.035 /ф1 [р.031 (гр.3) + р.031 (гр.4) /2]

maxi-mum

5,876

1,515

Коефіцієнт оборотності власного капіталу

Ф2 р.035 /ф1 [р.380 (гр.3) + р.380 (гр.4) /2]

maxi-mum

5,470

4,181

Аналіз рентабельності підприємства

Коефіцієнт рентабельності активів

Ф2 р.220 або р.225 /ф1 [(р.280 (гр. 3) + р.280 (гр.4) /2]

maxi-mum

0,000

0,049

Коефіцієнт рентабельності власного капіталу

Ф2 р.220 або р.225 /ф1 [р.380 (гр.3) + р.380 (гр.4) /2]

maxi-mum

0,000

0,237

Коефіцієнт рентабельності діяльності

Ф2 р.220 або р.225 / ф2 р.035

maxi-mum

0,000

0,057

Як видно із таблиці, наведеної вище, більшість показників платоспроможності, ліквідності, ділової активності та рентабельності ЗАТ «АВК» на 31.12.2007 та 31.12.2008 роки негативно відхиляються від норми (тобто значно відхиляються від бажаного значення). Це свідчить про нестабільний фінансовий стан досліджуваного підприємства і про його дуже низьку рентабельність.

На кінець 2008 року порівняно із кінцем 2007 року знизилися показники платоспроможності, ліквідності, ділової активності та рентабельності, що свідчить про погіршення фінансового становища заводу.

Розділ 3. Організація зовнішньоекономічної діяльності ЗАТ «АВК»

Зовнішньоекономічна діяльність є однією з основних форм економічних відносин України з іноземними державами. Конституцією, Декларацією про державний суверенітет України і Законом України «Про економічну самостійність України» установлено, що однієї з основ реалізації державного суверенітету України є її самостійність при здійсненні і регулюванні зовнішньоекономічних відносин.

Однією з форм здійснення зовнішньоекономічної діяльності є зовнішня торгівля. Вона відіграє величезну роль у підвищенні економічного добробуту держави, поліпшенні рівня життя населення і зміцненні положення держави на світовій арені.

Експортні операції, як складова частина зовнішньої торгівлі є найважливішим джерелом одержання прибутку держави. Досягнення максимальної ефективності експортних операцій, а, отже, максимізація прибутку можлива тільки з використанням знань і досвіду, накопичених протягом тривалого часу.

Безліч учених-економістів присвячують свої праці вивченню проблеми поліпшення організації і підвищення ефективності експортних операцій.

Суб'єктами зовнішньоекономічної діяльності можуть бути фізичні і юридичні особи, що здійснюють зовнішньоекономічну діяльність з метою одержання прибутку і встановлення міжнародних економічних відносин. Діяльність суб'єктів зовнішньоекономічної діяльності регулюється Законом України від 16.04.1991р. «Про зовнішньоекономічну діяльність». Відповідно до даного закону зовнішньоекономічна діяльність визначається як діяльність суб'єктів господарської діяльності України й іноземних суб'єктів зовнішньоекономічної діяльності, побудована на взаєминах між ними, що має місце як на території України, так і за її межами.

Основними ланками при здійсненні експортних операцій є промислові підприємства, а також різні невиробничі організації. Тому вивчення експортних операцій держави в цілому не можливо без розгляду й аналізу окремих експортних операцій окремих підприємств.

Серед різномаїтних форм зовнішньоекономічної діяльності історично першою та переважаючою є міжнародна торгівля, тобто міжнародний обмін продуктами й послугами. За напрямком товарного потоку операції у міжнародній торгівля поділяються на експорт і імпорт. Розглянемо сутність експорту.

Експорт товарів – продаж товарів украінськими суб'єктами зовнішньоекономічної діяльності іноземним суб'єктам господарської діяльності з вивезенням або без вивезення цих товарів через митний кордон України. Таким чином, украінський суб'єкт зовнішньоекономічної діяльності, що здійснює експорт товарів, є експортером. Експортна операція являє собою діяльність, спрямовану на продажів і вивіз за кордон товарів для передачі їх у власність іноземному контрагенту. Для продавця не має значення, що буде робити з цим товаром покупець – пустить в переробку, реалізує на внутрішньому чи ринку перепродасть у третій країні. Для продавця і його країни в будь-якому випадку це буде експортна операція. Її основними ознаками є висновок контракту з іноземним контрагентом і перетинання товаром границі країни - експортера. Факт експорту фіксується в момент перетину товаром митного кордону держави.

Перед здійсненням експортної операції необхідно вирішити питання про метод експорту.

Метод експорту - це спосіб здійснення експортної операції.

У міжнародній торговій практиці застосовуються два методи експорту: Прямий експорт - здійснення операції безпосередньо між виробником і споживачем через власну зовнішньоторговельну фірму або відділ зовнішньоекономічних зв'язків.

Якщо фірма вибирає варіант прямого продажу, а не через посередника, їй необхідно створити діючу експортну службу.

Створення власних зовнішньоекономічних служб на підприємствах виправдано, якщо:

- частка експорту велика в загальному обігу;

- зовнішньоторговельні операції здійснюються регулярно;

- випускається продукція з високим рівнем конкурентоспроможності, бажано унікальна за своїми властивостями;

- невисокий рівень конкуренції на відповідному сегменті світового ринку;

- продукція не потребує серйозної адаптації до закордонних розумів використання;

- на підприємстві є необхідна кількість фахівців із зовнішньоекономічної діяльності.

На кожному підприємстві експортні операції виконують спеціалізовані підрозділи. У залежності від розміру підприємства і рівня його інтернаціоналізації можливі наступні формі організації експортної служби:

- відділ збуту - використовується підприємством, якщо обсяг його зовнішньо-торговельних операцій незначний і основна частина продукції реалізується на внутрішньому ринку;

- экспортний відділ - створюється при збільшенні обсягу експортних операцій;

- відділення закордонних операцій – створюється закордоном і підпорядковує усі відділення у даній країні;

- центральна контора - створюється дочірня експортна фірма;

- спільні збутові компанії;

Але незалежно від форми організації головною метою роботи експортної служби є експорт конкурентоспроможної продукції, що досягається шляхом виконання наступних функцій:

- збір на підприємстві інформації про продукцію, підготовленої і планованої на експорт;

- складання калькуляції цін на експортну продукцію;

- підготовка рекламних матеріалів;

- аналіз інформації про експорт за попередні періоди;

- аналіз відгуків про товари в кінцевих споживачів;

- складання попереднього списку потенційних споживачів;

- переписування з питань висновку контракту;

- переговори за контрактом і його висновок;

- пророблення і висновок угод з посередниками;

- забезпечення упакування і транспортування;

- виконання митних обов'язків;

- забезпечення одержання платежу;

- гарантійне і постгарантійное обслуговування.

Першим етапом здійснення експортної операції є пошук контрагента і встановлення з ними контактів. Для експортера засобом встановлення контактів з імпортером є відправка йому комерційної пропозиції – оферти.

При прямому методі торгівлі виникає визначена фінансова вигода, оскільки скорочуються витрати на суму комісійної винагороди посереднику, знижуються ризик і залежність результатів комерційної діяльності від можливої несумлінності чи недостатньої компетенції посередницької організації.

Цей метод також дозволяє постійно знаходитися на ринку, враховувати його зміни і вчасно на них реагувати. У той же час використання прямого методу торгівлі має на увазі наявність комерційної кваліфікації і торгового досвіду. У іншому випадку фінансові витрати не тільки не скоротяться, але можуть значно зрости. Крім того, міжнародна торгівля в порівнянні з внутрішньої є більш ризикованої, що обумовлено економічними, політичними, правовими і соціальними умовами в різних країнах, їхніми традиціями й звичаями, а також великими відстанями між торговими партнерами. У результаті часто буває доцільно, а іноді просто необхідно використовувати посередників для проведення міжнародних торгових операцій.

Непрямий метод - вихід на зовнішній ринок за допомогою посередників. Більш половини міжнародного товарного обміну здійснюється при сприянні торгових посередників, тобто незалежних від виробників і споживачів товарів торгових фірм, організацій і осіб.

Під торгово-посередницькими операціями розуміються операції, пов'язані з купівлею-продажем товарів, які виконуються за дорученням виробників і споживачів незалежним торговим посередником, на основі чи догоди окремого доручення, що укладається між ними.

Торгове посередництво містить у собі значне коло послуг, зокрема з пошуку закордонного контрагента, підготовки й укладання догоди, кредитування сторін і надання гарантій, оплати товару покупцем, проведення транспортно-експедиторських операцій і страхування товарів при транспортуванні, виконання митних формальностей, проведення рекламних і інших заходів щодо просування товарів на закордонні ринки, здійснення технічного обслуговування й проведення інших операцій.

Після вибору методу експорту і встановлення контактів безпосередньо з чи імпортером через посередника, сторони приступають до обговорення і висновку контракту купівлі-продажу. Згідно з контрактом основними обов'язками експортера є: постачання товару, передача документів і прав власності на товар; імпортера - сплата ціни за товар і прийняття товару.

Здійснення експортних операцій на Україні регулюється Законами України; Указами Президента України; Декретами Кабінету Міністрів України; Положеннями Міністерства економіки України, Міністерства Зовнішньоекономічних Зв'язків, інших міністерств і відомств, що регулюють окремі питання тарифного і нетарифного характеру; угодами, укладеними Україною з іншими державами і іншими законодавчими актами України.

По-перше основою регулювання діяльності підприємств України на зовнішніх ринках є Закон "Про зовнішньоекономічну діяльність", який дає визначення основним термінам, застосовуваним у практиці зовнішньоекономічної діяльністі; закріплює основні принципи і правила здійснення зовнішньоекономічної діяльністі; визначає коло суб'єктів зовнішньоекономічної діяльністі, їх права та обов'язки; дає перелік можливих видів зовнішньоекономічної діяльністі; законодавчо закріплює регулювання зовнішньо-економічної діяльністі; регулює економічні відносини України з іншими державами та міжнародними міжурядовими організаціями; захищає права та інтереси держави і суб'єктів зовнішньоекономічної діяльністі; зумовлює відповідальність України як держави і суб'єктів зовнішньоекономічної діяльністі при порушенні ними Законів України чи обов'язків, пов'язаних з виконанням контракту, а також визначає застосовувані до них санкції.

Згідно з даним законом до суб'єктів зовнішньоекономічної діяльністі належать:

- фізичні особи, які мають цивільну правоздатність і дієздатність, а також постійно проживають на теріторії України;

- юридичні особи, зареєстровані як такі в Україні і які мають постійне місцезнаходження на теріторії України;

- об'єднання фізичних, юридичних, фізичних і юридичних осіб;

- структурні одиниці іноземних суб'єктів господарської діяльності;

- спільні підприємства;

- Україна в особі її органів;

- інші держави та ін.

Необхідною умовою перетинання митного кордону України при експорті продукції є виконання митних формальностей, порядок здійснення яких регулюється Законами України “Про митну справу в Україні” і “Про Єдиний митний тариф”, а також Митним Кодексом України.

Згідно з законом “Про митну справу в Україні” Україна як суверенна держава самостійно створює власну митну систему і здійснює митну справу.

Згідно з законом “Про Єдиний митний тариф” :

Єдиний митний тариф України - це систематизований звід ставок мита, яким обкладаються товари та інші предмети, що ввозяться на митну територію України або вивозяться за межі цієї території. Єдиний митний тариф України визначається згідно з цим Законом та міжнародними договорами України.

Мито, що стягується митницею, являє собою податок на товари та інші предмети, які переміщуються через митний кордон України.

При укладенні договорів при здійсненні експортних операцій контрагенти зобов'язані використовувати затверджені Міністерством Зовнішньоекономічних Зв'язків “Положення про форму зовнішньоекономічного контракту”, яке закріплює основні умови укладання договорів купівлі-продажу. А деякі аспекти цих договорів закріплені у спеціальних правових актах.

Здійснення платежів у іноземній валюті регулюється Декретами Кабінету Міністрів України “Про систему валютного регулювання і валютного контролю” і «Про тимчасовий порядок використання надходжень в іноземній валюті», а також Законом України «Про порядок розрахунків в іноземній валюті». Перерахованими вище документами встановлений режим здійснення валютних операцій на території України, визначені принципи валютного регулювання, повноваження державних органів, права й обов'язки суб'єктів валютних відносин.

Згідно з Декретом Кабінету Міністрів України “Про систему валютного регулювання і валютного контролю” експорт є валютною операцією, бо експорт пов'язаний з використанням валютних цінностей в міжнародному обігу як засобу платежу.

При виборі базисних умов постачання підприємства користаються Указом Президента "Про використання Міжнародних правил інтерпретації комерційних термінів". Ці правила викладено у ІНКОТЕРМС-2000, згідно з якими існує 13 базисних умов постачання, які відрізняються за обов'язками, які несуть контрагенти.

Оподаткування прибутку від експортних операцій здійснюється на підставі Закону України “Про податок на додану вартість”, згідно з яким при вивезенні товару з митної території України ставка податоку на додану вартість дорівнює нулю; а також Декрету Кабінету Міністрів України “Про податок на прибуток підприємств і організацій”, згідно з яким об'єктом оподаткування є валовий прибуток підприємства; визначення прибутку від реалізації продукції проводиться шляхом вирахування з одержаної виручки (без податку на добавлену вартість, акцизного збору) затрат на виробництво та реалізацію, що включаються до собівартості продукції (робіт, послуг).

Порядок квотування і ліцензування експорту визначає Декрет Кабінету Міністрів України “Про квотування і ліцензування експорту товарів (робіт, послуг)”, згідно з яким рішення про запровадження режиму ліцензування та квотування експорту (імпорту) приймається Кабінетом Міністрів України за поданням Міністерства економіки України з визначенням списку конкретних товарів (робіт, послуг), що підпадають під режим ліцензування та квотування, і строків дії цього режиму; а також щорічні Постанови “Про перелік товарів, експорт та імпорт яких підлягає квотуванню і ліцензуванню”.

В основу законодавчої бази страхування експортних операцій покладено Декрет Кабінету Міністрів України “ Про страхування”

З ціллю запобігання демпінгу використовується Указ Президента України "Про заходи для попередження експорту товарів походженням з України за цінами, що можуть розглядатися як демпінгові, і врегулювання торгових суперечок".

Організаційні структури для управління експортними операціями:1) Відділ збуту - діяльність на внутрішньому ринку сполучається з проведенням експортних операцій.2) Якщо немає коштів утримувати власну експортну організацію - можна скористатися послугами відділу збуту інших підприємств. Такий експеримент оплачується через систему комісійних нарахувань, хоча реалізація продукції здійснюється від імені підприємства-експортера зі зберіганням його торгової марки.3) Спільний збут фірми - доцільно створення у філії акціонерних товариств або О.О.О., що забезпечить якісний управлінський вплив із боку материнського підприємства й оперативний розподіл прибули. Фірма практично купує товар у підприємств-фундаторів і реалізує його відповідно до домовленості від імені цих підприємств або під власною торговою маркою. При цьому діяльність фірми націлена на одержання прибутку.4) В окремих випадках доцільно створювати експортні асоціації - вони існують на засоби фундаторів (по фінансовій вартості або у відсотках від прибутку), свою діяльність засновують не на одержанні прибутку для власних цілей, а з метою обгрунтованого поділу між підприємствами-фундаторами.5) Певні договірні зобов'язання з крупними фірмами, наприклад, на основі франчайзинговых договірних відношень. (Макдональдс - відчисляє щомісяця у виді гонорарної плати 3% від суми прибутку, рентні платежі - 8,5%, а також 4% за рекламу).6) Використання іноземних представників на основах договору про визначені послуги. Вони є службовцями МП, що знаходяться на повному його забезпеченні, і можуть мешкати в країні збуту або в країні, де розміщена материнська компанія. (У останньому випадку представник повинен постійно їздити в країну збуту). Оплата праці - у відсотках від обсягу реалізації або від прибутку в процентному відношенні по прогресивній або регресивній ставці, із фіксованою або плаваючою мінімальною зарплатою і т.п.). Закордонні представництва можуть мати визначений штат (секретар, референт, програміст і т.д. (4-8 чоловік, значні компанії - 50 і більш людина).7) Роз'їзні агенти - комівояжери - виступають від імені підприємства, забезпечують одержання замовлень від потенційних покупців на основі демонстрації зразків товарів. Оплата праці - відрядна, погодинна або комісійна.8) Вмонтований експортний відділ - підпорядковується віце-президенту по ЗЕД. Вмонтований експортний відділ входить до складу служби збуту підприємства і здійснює тільки експорт продукції материнської компанії, а дочірні підприємства займаються збутом самостійно в країнах базування (підпорядковуються безпосередньо вищому керівництву материнської компанії). Поруч з умонтованим експортним відділом інші служби комерційного апарату вирішують проблеми упаковки і транспортування експортної продукції, страховки, рекламного забезпечення, технічного обслуговування, фінансово-юридичного забезпечення, обліку і т.д.9) Спеціальний експортний відділ («Міжнародний відділ», «Відділ міжнародної торгівлі», «Зовнішньоекономічний відділ» і т.д.) підпорядковується віце-президенту по зовнішньоекономічних зв'язках і самостійно вирішує всі питання, пов'язані з експортом товарів. Функціонує в достатньо автономному режимі. Може бути побудований по:- Функціональному принципу (доцільно виділяти сектори замовлень, розрахунків, маркетингових досліджень, реклами і т.п. Робота виконується незалежно від групи товарів, країни реалізації і т.д. )- Товарному(якщо фірма здійснює багато експортних операцій у багатьох країнах. При цьому створюються сектори, що виконують усі види робіт, пов'язаних з експортом конкретного товару або групи товарів)- Територіальному принципу(Сектори спеціальних експортних відділів закріплюються за конкретними країнами (групами країн) і виконують усі види робіт, пов'язаних з експортною діяльністю, незалежно від номенклатури товару).

Висновки

Компанія «АВК» – один з найбільших національних виробників кондитерської продукції. Компанія «АВК» заснована 1991 року. До її складу входять 5 кондитерських фабрик, розташованих у Донецьку, Дніпропетровську, Луганську та Мукачеві.

Головні зусилля компанія «АВК» зосереджує на розвитку своєї брендової продукції, а у виробництві робить ставку на високоякісні, складні у виготовленні вироби, такі як шоколадні комбіновані цукерки, екструзійні та борошнисті вироби. Великою популярністю користуються солодощі компанії під марками «Шедевр», «Фрутта», «Жувіленд». Асортимент продукції компанії «АВК» нараховує понад 300 найменувань кондитерських виробів.

Компанія «АВК» займає одне з провідних місць на кондитерському ринку України. За 15 років існування компанії здобуто значний досвід роботи на ринку України та СНД, створено високопрофесійну команду, розроблено абсолютно нові напрямки діяльності.

На кінець 2008 року порівняно із кінцем 2007 року знизилися оборотність оборотних засобів, оборотність виробничих запасів, оборотність фіксованих активів, оборотність усіх активів, оборотність коштів у розрахунках, оборотність кредиторської заборгованості, це є негативними явищами для підприємства, але ж на кінець 2008 року порівняно із кінцем 2007 року підвищилися оборотність дебіторської заборгованості, оборотність чистого робочого капіталу, це є позитивними явищами для підприємства.

На кінець 2008 року порівняно із кінцем 2007 року знизилися оборотність майже усіх коштів підприємства, що свідчить про погіршення його фінансового становища.

Більшість показників платоспроможності, ліквідності, ділової активності та рентабельності ЗАТ «АВК» на 31.12.2007 та 31.12.2008 роки негативно відхиляються від норми (тобто значно відхиляються від бажаного значення). Це свідчить про нестабільний фінансовий стан досліджуваного підприємства і про його дуже низьку рентабельність.

На кінець 2008 року порівняно із кінцем 2007 року знизилися показники платоспроможності, ліквідності, ділової активності та рентабельності, що свідчить про погіршення фінансового становища заводу.

Список використаної літератури

 1. Бойчик І.М. Економіка підприємства: Навчальний посібник. Видання 2-ге, доповнене і перероблене. – К.: Атіка, 2006. – 528с.

 2. Виноградський М.Д., Беляєва С.В., Виноградська А.М., Шканова О.М. Управління персоналом: Навчальний посібник – К.: Центр навчальної літератури, 2006. – 504 с.

 3. Довідник кваліфікаційних характеристик професій працівників. Випуск 1 “професії працівників, які є загальними для всіх видів економічної діяльності”. Розділ 1 “Професії керівників, професіоналів, фахівців та технічних службовців”. – Краматорськ: Центр продуктивності, 2005, 354 с.

 4. Козик В. В., Панкова Л. А., Карп як Я. С., Григор єв О. Ю., Босак А. О. Зовнішньоекономічні опрації та контракти: Навч. посіб. – 2-ге вид., перероб. і доп. – К.: Центр навчальної літератури, 2004. – 608 с.

 5. Кудряшов Л.С., Гуринович Г.В., Рензяева Т.В. Стандартизация, метрология, сертификация в пищевой промышленности: Учебник. – М.: ДеЛи принт, 2002. – 303 с.

 6. Кузьмін О. Є., Мельник О.Г. Основи менеджменту: Підручник. – К.: “Академвидав”, 2003. – 416 с.

 7. Робоча програма комплексної практики з фаху студентів 4 курсу, комплексної практики зі спеціальності та переддипломної практики студентів 5 курсу спеціальності «Менеджмент зовнішньоекономічної діяльності» та спеціалізації «Менеджмент митної справи» денної форми навчання / Уклад.: В.М. Марченко, О.К. Кириченко, О.Я. Количева, О.А. Адаменко. – К.: НУХТ, 2005. – 39 с.

 8. Сідун В.А., Пономарьова Ю.В. Економіка підприємсива: Навчальний посібник: видання 2-ге, перероблене та доп. – К.: Центр навчальної літератури, 2006. – 356 с.

 9. Хозяйственный кодекс Украины. Харьков: Информационно-правовой центр “Ксилон”, 2006. – 264 с.

 10. Чернелевський Л.М., Михайленко О.В. Економічний аналіз на підприємствах харчової промисловості. Навч. посібник (друге, доповнене і перероблене видання) – К., 2001. – 179 с.

 11. http://smida.gov.ua/reestr/?kod=30482582&tab=2&lang=ua фінансова звітність ЗАТ «АВК»

ДОДАТОК А

Баланс ЗАТ «АВК» станом на 31.12.2008

Коди

Дата

01.01.2009

Підприємство

ЗАКРИТЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "АВК"

за ЄДРПОУ

30482582

Територія

за КОАТУУ

1410137700

Форма власності

за КФВ

60

Орган державного управління

Не визначено

за СПОДУ

0

Галузь

д/н

за ЗКГНГ

0

Вид економічної діяльності

Виробництво какао, шоколаду

за КВЕД

15.84.0

Одиниця виміру:

тис. грн.

Контрольна сума

Адреса:

Донецька Ленiнський район 83062 мiсто Донецьк вулиця 1-а Олександрiвка, 9

Баланс на 31.12.2008

Актив

Код рядка

На початок звітного періоду

На кінець звітного періоду

I. Необоротні активи

Нематеріальні активи:

- залишкова вартість

010

10971

10823

- первісна вартість

011

11732

11771

- накопичена амортизація

012

( 761 )

( 948 )

Незавершене будівництво

020

10522

26555

Основні засоби:

- залишкова вартість

030

187004

622034

- первісна вартість

031

302115

886022

- знос

032

( 115111 )

( 263988 )

Довгострокові біологічні активи::

- справедлива (залишкова) вартість

035

0

0

- первісна вартість

036

0

0

- накопичена амортизація

037

( 0 )

( 0 )

Довгострокові фінансові інвестиції:

- які обліковуються за методом участі в капіталі інших підприємств

040

0

0

- інші фінансові інвестиції

045

44968

47466

Довгострокова дебіторська заборгованість

050

10944

10755

Справедлива (залишкова) вартість інвестиційної нерухомості

055

0

0

Первісна вартість інвестиційної нерухомості

056

0

0

Знос інвестиційної нерухомості

057

( 0 )

( 0 )

Відстрочені податкові активи

060

13

13

Гудвіл

065

0

0

Інші необоротні активи

070

0

0

Гудвіл при консолідації

075

0

0

Усього за розділом I

080

264422

717646

II. Оборотні активи

Виробничі запаси

100

99965

99375

Поточні біологічні активи

110

0

0

Незавершене виробництво

120

2538

2944

Готова продукція

130

40963

33389

Товари

140

57

1693

Векселі одержані

150

0

0

Дебіторська заборгованість за товари, роботи, послуги:

- чиста реалізаційна вартість

160

200635

418790

- первісна вартість

161

200635

418790

- резерв сумнівних боргів

162

( 0 )

( 0 )

Дебіторська заборгованість за рахунками:

- за бюджетом

170

36502

134305

- за виданими авансами

180

0

0

- з нарахованих доходів

190

0

0

- із внутрішніх розрахунків

200

0

0

Інша поточна дебіторська заборгованість

210

119826

108953

Поточні фінансові інвестиції

220

0

0

Грошові кошти та їх еквіваленти:

- в національній валюті

230

5485

15529

- у т.ч. в касі

231

1

0

- в іноземній валюті

240

7064

19675

Інші оборотні активи

250

4

0

Усього за розділом II

260

513039

834653

III. Витрати майбутніх періодів

270

73

27

IV. Необоротні активи та групи вибуття

275

0

0

Баланс

280

777534

1552326

Пасив

Код рядка

На початок звітного періоду

На кінець звітного періоду

I. Власний капітал

Статутний капітал

300

37811

37811

Пайовий капітал

310

0

0

Додатковий вкладений капітал

320

30315

30315

Інший додатковий капітал

330

92018

176800

Резервний капітал

340

9453

9453

Нерозподілений прибуток (непокритий збиток)

350

154931

66728

Неоплачений капітал

360

( 0 )

( 0 )

Вилучений капітал

370

( 0 )

( 0 )

Накопичена курсова різниця

375

0

0

Усього за розділом I

380

324528

321107

Частка меншості

385

0

0

II. Забезпечення наступних виплат та платежів

Забезпечення виплат персоналу

400

1384

1157

Інші забезпечення

410

0

0

Сума страхових резервів

415

0

0

Сума часток перестраховиків у страхових резервах

416

0

0

Цільове фінансування

420

0

0

Усього за розділом II

430

1384

1157

ІІІ. Довгострокові зобов’язання

Довгострокові кредити банків

440

151250

527410

Інші довгострокові фінансові зобов’язання

450

0

0

Відстрочені податкові зобов’язання

460

0

0

Інші довгострокові зобов’язання

470

0

0

Усього за розділом III

480

151250

527410

ІV. Поточні зобов’язання

Короткострокові кредити банків

500

162090

317733

Поточна заборгованість за довгостроковими зобов’язаннями

510

0

0

Векселі видані

520

0

0

Кредиторська заборгованість за товари, роботи, послуги

530

127748

383112

Поточні зобов’язання за розрахунками:

- з одержаних авансів

540

3

28

- з бюджетом

550

8527

212

- з позабюджетних платежів

560

0

0

- зі страхування

570

693

476

- з оплати праці

580

1301

1070

- з учасниками

590

0

0

- із внутрішніх розрахунків

600

0

0

Зобов'язання, пов'язані з необоротними активами та групами вибуття, утримуваними для продажу

605

0

0

Інші поточні зобов'язання

610

10

21

Усього за розділом IV

620

300372

702652

V. Доходи майбутніх періодів

630

0

0

Баланс

640

777534

1552326

Керівник: Дiкунов Андрiй Олександрович

Головний бухгалтер: Краус Людмила Анатолiївна

ДОДАТОК Б

Звіт про фінансові результати ЗАТ «АВК» станом на 31.12.2008

Звіт про фінансові результати за 2008 рік

I. ФІНАНСОВІ РЕЗУЛЬТАТИ

Стаття

Код рядка

За звітний період

За попередній період

Доход (виручка) від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)

010

2012389

1518496

Податок на додану вартість

015

( 237266 )

( 175990 )

Акцизний збір

020

( 0 )

( 0 )

025

( 0 )

( 0 )

Інші вирахування з доходу

030

( 0 )

( 0 )

Чистий доход (виручка) від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)

035

1775123

1342506

Собівартість реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)

040

( 1353973 )

( 1020926 )

Валовий прибуток:

- прибуток

050

421150

321580

- збиток

055

( 0 )

( 0 )

Інші операційні доходи

060

161183

44376

У т.ч. дохід від первісного визнання біологічних активів і сільськогосподарської продукції, одержаних у наслідок сільськогосподарської діяльності

061

0

0

Адміністративні витрати

070

( 62958 )

( 55706 )

Витрати на збут

080

( 206127 )

( 139405 )

Інші операційні витрати

090

( 143436 )

( 53813 )

У т.ч. витрати від первісного визнання біологічних активів і сільськогосподарської продукції, одержаних у наслідок сільськогосподарської діяльності

091

( 0 )

( 0 )

Фінансові результати від операційної діяльності:

- прибуток

100

169812

117032

- збиток

105

( 0 )

( 0 )

Доход від участі в капіталі

110

0

0

Інші фінансові доходи

120

66

8952

Інші доходи

130

40033

36

Фінансові витрати

140

( 59743 )

( 21106 )

Втрати від участі в капіталі

150

( 0 )

( 0 )

Інші витрати

160

( 295481 )

( 1478 )

Прибуток (збиток) від впливу інфляції на монетарні статті

165

0

0

Фінансові результати від звичайної діяльності до оподаткування:

- прибуток

170

0

103436

- збиток

175

( 145313 )

( 0 )

У т.ч. прибуток від припиненої діяльності та/або прибуток від переоцінки необоротних активів та групи вибуття у наслідок припинення діяльності

176

0

0

У т.ч. збиток від припиненої діяльності та/або збиток від переоцінки необоротних активів та групи вибуття у наслідок припинення діяльності

177

( 0 )

( 0 )

Податок на прибуток від звичайної діяльності

180

( 0 )

( 27413 )

Дохід з податку на прибуток від звичайної діяльності

185

0

0

Фінансові результати від звичайної діяльності:

- прибуток

190

0

76023

- збиток

195

145313

0

Надзвичайні:

- доходи

200

0

0

- витрати

205

( 0 )

( 0 )

Податки з надзвичайного прибутку

210

( 0 )

( 0 )

Частка меншості

215

0

0

Чистий:

- прибуток

220

0

76023

- збиток

225

( 145313 )

( 0 )

Забезпечення матеріального заохочення

226

0

0

II. ЕЛЕМЕНТИ ОПЕРАЦІЙНИХ ВИТРАТ

Найменування показника

Код рядка

За звітний період

За попередній період

Матеріальні затрати

230

1354313

998317

Витрати на оплату праці

240

32845

53627

Відрахування на соціальні заходи

250

7477

13382

Амортизація

260

42185

29021

Інші операційни витрати

270

235629

180485

Разом

280

1672449

1274832

III. РОЗРАХУНОК ПОКАЗНИКІВ ПРИБУТКОВОСТІ АКЦІЙ

Назва статті

Код рядка

За звітний період

За попередній період

Середньорічна кількість простих акцій

300

0

0

Скоригована середньорічна кількість простих акцій

310

0

0

Чистий прибуток, (збиток) на одну просту акцію

320

0

0

Скоригований чистий прибуток, (збиток) на одну просту акцію

330

0

0

Дивіденди на одну просту акцію

340

0

0

Керівник: Дiкунов Андрiй Олександрович

Головний бухгалтер: Краус Людмила Анатолiївна

ДОДАТОК В

Звіт про рух грошових коштів ЗАТ «АВК» станом на 31.12.2008

Стаття

Код рядка

За звітний період

За попередній період

Надходження

Видаток

Надходження

Видаток

I. Рух коштів у результаті операційної діяльності

Прибуток (збиток) від звичайної діяльності до оподаткування

10

0

145313

103436

0

Коригування на:

- амортизацію необоротних активів

020

42185

X

29021

X

- збільшення (зменшення) забезпечень

030

0

227

62

0

- збиток (прибуток) від нереалізованих курсових різниць

040

0

841

862

0

- збиток (прибуток) від неопераційної діяльності

050

255382

0

0

7510

Витрати на сплату відсотків

060

59743

X

21106

X

Прибуток (збиток) від операційної діяльності до зміни в чистих оборотних активах

070

210929

0

146977

0

Зменшення (збільшення):

- оборотних активів

080

0

320821

0

153627

- витрат майбутніх періодів

090

46

0

0

15

Збільшення (зменшення):

- поточних зобов’язань

100

179849

0

5495

0

- доходів майбутніх періодів

110

0

0

0

0

Грошові кошти від операційної діяльності

120

70003

0

0

1170

Сплачені:

- відсотки

130

X

58780

X

20847

- податки на прибуток

140

X

19870

X

23718

Чистий рух коштів до надзвичайних подій

150

0

8647

0

45735

Рух коштів від надзвичайних подій

160

0

0

0

0

Чистий рух коштів від операційної діяльності

170

0

8647

0

45735

II. Рух коштів у результаті інвестиційної діяльності

Реалізація:

- фінансових інвестицій

180

0

X

0

X

- необоротних активів

190

4142

X

9850

X

- майнових комплексів

200

0

0

0

0

Отримані:

- відсотки

210

36

X

110

X

- дивіденди

220

30

X

33

Інші надходження

230

28674

X

11424

X

Придбання:

- фінансових інвестицій

240

X

2498

X

2456

- необоротних активів

250

X

268104

X

109357

- майнових комплексів

260

X

0

X

0

Інші платежі

270

X

3009

X

3716

Чистий рух коштів до надзвичайних подій

280

0

240729

0

94112

Рух коштів від надзвичайних подій

290

0

0

0

0

Чистий рух коштів від інвестиційної діяльності

300

0

240729

0

94112

III. Рух коштів у результаті фінансової діяльності

Надходження власного капіталу

310

0

X

0

X

Отримані позики

320

5435266

X

1566039

X

Інші надходження

330

0

X

0

X

Погашення позик

340

X

5147916

X

1387757

Сплачені дивіденди

350

X

16160

X

31112

Інші платежі

360

X

0

X

0

Чистий рух коштів до надзвичайних подій

370

271190

0

147170

0

Рух коштів від надзвичайних подій

380

0

0

0

0

Чистий рух коштів від фінансової діяльності

390

271190

0

147170

0

Чистий рух коштів за звітній період

400

21814

0

7323

0

Залишок коштів на початок року

410

12549

X

6088

X

Вплив зміни валютних курсів на залишок коштів

420

841

0

0

862

Залишок коштів на кінець року

430

35204

X

12549

X

Примітки

Iншi надходження iнвестицiйної дiяльностi - це бюджетне вiдшкодування з податку на додану вартiсть. Iншi платежi iнвестицiйної дiяльностi - це позики робiтникам. За станом на 31.12.2008 р. на балансi Товариства значиться залишок коштiв у розмiрi 35204 тис.грн., а саме в нацiональнiй валютi (15529 тис.грн.) та в iноземнiй валютi (19675 тис.грн.) на поточних та iнших рахунках у банках.

Керівник: Дiкунов Андрiй Олександрович

Головний бухгалтер: Краус Людмила Анатолiївна

ДОДАТОК Г

Звіт про власний капіт ал ЗАТ «АВК» стан ом на 31.12.2008

Стаття

Код

Стату-тний капітал

Пайовий капітал

Додатковий вкладений капітал

Інший додатковий капітал

Резервний капітал

Нерозпо-ділений прибуток

Неопла-чений капітал

Вилучений капітал

Разом

Залишок на початок року

010

37811

0

30315

92018

9453

154931

0

0

324528

Коригування:

Зміна облікової політики

020

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Виправлення помилок

030

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Інші зміни

040

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Скоригований залишок на початок року

050

37811

0

30315

92018

9453

154931

0

0

324528

Переоцінка активів:

Дооцінка основних засобів

060

0

0

0

157036

0

0

0

0

157036

Уцінка основних засобів

070

( 0 )

( 0 )

( 0 )

( 0 )

( 0 )

( 0 )

( 0 )

( 0 )

( 0 )

Дооцінка незавершеного будівництва

080

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Уцінка незавершеного будівництва

090

( 0 )

( 0 )

( 0 )

( 0 )

( 0 )

( 0 )

( 0 )

( 0 )

( 0 )

Дооцінка нематеріальних активів

100

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Уцінка нематеріальних активів

110

( 0 )

( 0 )

( 0 )

( 0 )

( 0 )

( 0 )

( 0 )

( 0 )

( 0 )

120

0

0

0

1016

0

0

0

0

1016

Чистий прибуток (збиток) за звітний період

130

0

0

0

0

0

-145313

0

0

-145313

Розподіл прибутку:

Виплати власникам (дивіденди)

140

0

0

0

0

0

-16160

0

0

-16160

Спрямування прибутку до статутного капіталу

150

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Відрахування до резервного капіталу

160

0

0

0

0

0

0

0

0

0

170

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Внески учасників:

Внески до капіталу

180

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Погашення заборгованості з капіталу

190

0

0

0

0

0

0

0

0

0

200

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Вилучення капіталу:

Викуп акцій (часток)

210

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Перепродаж викуплених акцій (часток)

220

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Анулювання викуплений акцій (часток)

230

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Вилучення частки в капіталі

240

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Зменшення номінальної вартості акцій

250

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Інші зміни в капіталі:

Списання невідшкодованих збитків

260

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Безкоштовно отримані активи

270

0

0

0

0

0

0

0

0

0

280

0

0

0

-73270

0

73270

0

0

0

Разом змін в капіталі

290

0

0

0

84782

0

-88203

0

0

-3421

Залишок на кінець року

300

37811

0

30315

176800

9453

66728

0

0

321107

Керівник: Дiкунов Андрiй Олександрович

Головний бухгалтер: Краус Людмила Анатолiївна