19 ғасырдағы реформалар

Реформалар  және олардың

жылы

Мақсаты Ерекшелігтері Нәтижесі
 

1822

 
Басты міндеті Қазақстандағы тəуелсіздіктің соңғы қалдықтарын жойып, қазақ даласын империя құрамына қосып алу болды. Осы мақсатпен Орта жүз жерлерінде хандық билік жойылып, сыртқы округтер ұйымдастырылды.

  

1. Қазақстанның солтүстік-шығыс өңірінде əкімшілік, сот, саяси

басқару-ды өзгерту.

2. Орта жүздегі хандық билікті жою.

3. Рулық-феодалдық тəртіптерді əлсірету.

 

 Осы жаңа реформаны əзірлеуді патша сол жылдары белгілі либералдықпиғылдағы қайраткер, өз дəуірінің аса білімді тұлғаларының бірі граф М.М.Сперанскийге жүктеді. Аз зерттелген аудандарды неғұрлым толық зерттеу жəне жинақтап көрсету үшін М.М.Сперанский «Сібір жерлерін мəлім етуді» ұсынды. Бұл жазбаны жасақтауға болашақ желтоқсаншы Г.С.Батюшков белсене қатысты. Сібірді басқару туралы заң жобаларымен қатар, қосымшалар-құрғақтағы жол қатынастары, этаптар құру, жер аударылған «бұратаналар», «Орта Орда даласына» орыс билігін тарату бөлімдерін əзірледі. Орта жүзде жаңа әкімшілік құрылым мен сайлау жүйесі енгізілді. «Уставта» денсаулық сақтау жөнінде кейбір шаралар бегіленді, атап айтқанда қырдағы бекіністер гарнизонына қызмет көрсету үшін ауруханалар салу, көшпелі халық арасында шешекке қарсы егу жұмысын жүргізу белгіленді. Қазақтарға арналған балаларын жалпы негіздерде империяның оқу орындарына жіберуге құқық берілді. «Устав» бойынша «Сібір қырғыздарының облысы» сыртқы және ішкі округтерге бөлінді. Сыртқы округтерге Ертістің сыртында көшіп-қонып жүрген қазақтар кірді. Округтер болыстарға, болыстық ауылдарға бөлінді. Болысты бөлудің негізінен жераумақтық (территориялық) емес, рулық принцип алынды. Сондықтан да болыс ру аттарымен мысалы Кенжеғали, Қаржас және т.б деп аталды. Жаңа заңды іске асыру барысында рушылдықтың іргесі сөгіліп, айтақаларлықтай өзгерістерге ұшырады. Қазақтардың белгілі бір әкімшілік шеңберінен екінші бір әкімшіліктің жеріне ауысуы шектеліп, бұрыңғы көшіп қонудың рулық тәртібі бұзылды. 

Орта  жүздегі дəстүрлі мемлекеттілікті  таратып, хан атағын «мүлде

артық»  деп жойып жіберген үкімет Сібір қазақтары туралы жарғыға

сүйеніп, басқарудың жаңа нысанын енгіді. 3 –  параграфқа сəйкес,

географиялық  жағынан Оңтүстік – батыс Сібірді  мекендеген қазақтар

«көшпелі  бұратаналар сословиесі» болып  есептеледі жəне тең құқықтарды пайдаланады, ал «сібір қазақтары елі» ең алдымен 1838 жылы Батыс Сібір қазақтарын шекаралық басқару құрылғанға дейін Омбы облысына бағынып келген сыртқы округтерден құрылды.

Реформа Орта жүз халқын ағартуға арналған жағдайды кеңейтті.

Жарғының 250-параграфы округтік приказдарды «өздеріне сеніп

тапсырылған халықтың ешбірі қайршылыққа ұшырамауына  жəне

қамқорсыз қалмауын барлық амалдармен ойластыруға» міндеттелді. Аға сұлтан Құнанбай Өскенбаев Жарлықтың осы бабын басшылыққа ала отырып, Қарақаралы приказында мектеп пен мешіт ашуға Батыс Сібірдің Шекаралық басқармасы бастығының келісімін алды.

Барлығы 7 округ ашып, кейін олардың санын 8-10-ға дейін жеткізу

көзделді, мақсат одан əрі Орта Азия шебіне шығу болатын.Алғашқы округ - Қарқаралы округі 1824 жылы 8 сəуірде ашылды. Жаңадан құрылған 7 округке кіретін болыстар құрамында 20 мың шаңырақ-шамамен алынған есептеулер бойынша, 60000-ға дейін ер-азамат болды. 

Орта  жүздің əкімшілік  құрылымы:

• ОКРУГ- (15-20 болыс) басқарушысы округтік приказ жəне аға

Сұлтан.

• БОЛЫС- басқарушысы-болыс. (10-12 ауыл)

• АУЫЛ-  Ауыл басқарушысы- Старшын. (50-70 шаңырақтан) 

Полиция мен сот өкіметі органдарын округтік приказ басқарды, ал оларға үш жылдық мерзіммен  сайланатын аға сұлтандар билік  жүргізді. Олардың патша әкімшілігі белгілеген орыстан екі кеңесші болды. Сонымен қатар қазақ зиялылырынан сұлтандар мен билердің сайлауы арқылы қойылған екі заседатель отырды.

«Жарғы» билер сотын жалпы империялық сотпен біртіндеп алмастырып, олардың құқықтарын шектеудің негізін қалады. Сот әкімшіліктен бөлінбеді. Жергілікті өкімет органдарына полиция функциялары да берілді. Олар қылмыс істеді деп айыпталған адамдарды іздеп табу, тергеу және оларды ұстау міндеттерін атқарды.

Сот ісі:

Қылмыстық істер.

Талап ету.

Шағым айту.

 

-Қазақстанды  басқаруды жеңілдетіп,өзара рулық қырқыстарға соққы берді.

-Өлкені  шаруашылық жағынан игеруге қолайлы  жағдай жасады. Жарғымен міндеткерлік пен салықтардың жаңа санаттары енгізілді. Реформа Қазақстанда сауда-экономикалық үрдістің өсуі үшін оң алғышарттар тұғызды. Жарғының негізінде қазақтарға өз тауарларын еш шектеусіз еркін өткізуге мүмкіндік берді. 

-Ресми  отаршыл саясатын кеңейтуге жол  ашты.

-Хандық  билікті жойды.

-1822 жылғы  Сібір қазақтары туралы жарғы,  алғашқы патшалық

реформа ретінде бүкіл дəстүрлі билік  құрылымын қиратып, əлеуметтік - саяси жəне шаруашылық өмірдің барлық жақтарын қамтыды, қазақ қоғамы

ішіндегі  ең алдымен патшалық өзгерістерді, негізінен қиналмай

қабылдаған  шеп маңайындағы ауылдар арасындағы жəне кең далада еркін көшіп жүріп, көшпелі тəуелсіздіктің ең берілген жақтаушылары ретінде сұлтандардың, билердің ақыл беру бойынша патшалық өзгерістерге

көнбегендер арасындағы онсыз да өткір қайшылықтарды  тереңдетіп,

Қазақстандағы отаршылдыққа қарсы оппазиция-ның  топтасуын күшейте түсті.

 
1824
 
Кіші  жүзде жал-құйрығы күзелген, патша үкіметіне мейлінше

тəуелді Ішкі Орда аталмыш ат төбеліндей Бөкей  хандығы ғана сақталып қалды. 1824 жылы Кіші жүздің соңғы ханы Шерғазы Орынборға  қызметке шақырылып, Кіші жүздегі хандық билік жойылды. 1845 жылы Жəңгір ханның өліміне байланысты бұл хандық та күшін жойды. Оны уақытша кеңес арқылы басқару, билік орыс шенеуніктерінің қолына өтті.

 
Кіші  жүздің соңғы  ханы Шерғазы Орынборға  қызметке шақырылып, Кіші жүздегі хандық жойылды,тек Еділ мен Жайық аралығында құрылған Бөкей хандығында ғана 1845 жылға дейін сақталды.  1822 жылы «Орынбор қырғыздары туралы Жарғының» жобасы жасалды. Кіші жүзде хандық билік 1824 жылы Азия комитеті бекіткен Орынбор генерал-губернаторы П.П.Эссеннің «Орынбор қазақтары туралы Устав» деп аталған жоба негізінде жойылды.

Кіші  жүз үш бөлікке Шығыс, Орта жəне Батыс  бөліктерге бөлініп,

оларды  сұлтандар басқарған. Билеуші сұлтандар  Орынбор шекаралық

комиссиясының шенеуніктері еді. Шекаралық комиссияның  құрамына төраға, төрт кеңесші, ауқатты  қазақтардан төр заседательдер  болды.

Шекаралық комиссияның міндеттері: тəртіпті сақтау, жергілікті

шенеуніктердің  жəне қамқоршылардың əрекеттерін бақылау, салық жинау, сот істері, дəрігерлік жағын бақылау. Жергілікті əкімшіліктің құрамына жүздер бөліктерінің билеуші  сұлтандары, дистанциялар мен жергілікті жерлердің бастықтары енді.

Билеуші сұлтандарды Орынбор əскери губернаторы, ал қалған

шендегілердің бəрін Шекаралық комиссия тағайындады. Əрбір билеуші сұлтандар жанында 100-200 адамнан тұратын əскери топ болды.

Кіші  жүздегі басқару билігіндегі бір ерекшелік-шеп бойындағы

қамқоршы  лауазымының енгізілуі. Бұл билікке  тек патша шенеуніктері тағайындалды. Олар шеп бойындағы қазақтарға «қамқорлық жасаушы» органдар ретінде құрылды. Алайда бұлар да патша өкіметінің саясатын жүргізді.

Бөліктер:

• Батыс

• Орта

• Шығыс

Бөліктерді  сұлтандар басқарды.

 
1. Орталық  басқарылу нығайтылды.

2.Табиғат  байлықтарын кеңінен игеруге  мүмкіндік туды. 
 

1822-1824 жылғы жарғылар алғашқы патшалық  реформа ретінде, бүкіл дəстүрлі  билік құрылымын қиратып, əлеуметтік-саяси жəне шаруашылық өмірдің

барлық  жақтарын қамтыды. Хан билігі жойылғаннан  кейін Қазақстанның Ресейге бағынышты  аймақтарында Ресейдің саяси-əкімшілік  жүйесін енгізуге нақты

мүмкіндік туды. Мұнда жаңа аумақтық құрылыс  енгізіліп, соған орайластырылып, бүкіл Ресей империясындағыға ұқсас басқару органдары құрылды. Реформа

патшаның  отаршылдық саясатына қарсы оппозицияның топтасуын күшейте түсті.

 
1867-1868
 
Реформалардың басты мақсаттары мыналар болды:

1) Басқаруды  қайта ұйымдастыру – реформаға  дейінгі кезеңмен салыстырғанда неғұрлым тиімді əкімшілік аппарат құру жəне өзін-өзі қаржыландыруға тиісті жергілікті “өзін-өзі басқарудың жаңа жүйесін құру”.

2) Аса  маңызды Орта Азиялық рыноктарды  басып алу, оның аса бай

өсімдігі  мен минералды ресурстарын игеру  үшін жəне Орталық Азияға одан əрі шабуыл жасау үшін Қазақстанды патша өкіметінің базалық лагеріне айналдыру.

3) Əскери  бөлімшелерді жəне шенеуніктердің  орасан зор көп мөлшерін

ұстауға арналған шығындарды жабу үшін салық  жинауды көбейту.

4) Қазақстан  жерін мемлекеттік меншік деп жариялау – қазақ даласын

одан  əрі отарлау үшін алғышарттар  жасау.

5) Əкімшілік  басқаруды жеңілдету жəне қазақ  халқына салық салу

жүйесін жетілдіру мақсатымен нақты əкімшілік-аумақтық бөліністі айқындау жəне

оны дамыту.

6) Жалпыимпериялық  азаматтық жəне қылмыстық заңдарды қолдану.

7) Сот  органдарынының байырғы халықтың  қарсылығын неғұрлым

икемді  реттейтін жəне өзінің өткір жүзін  олардың күресіне қарсы бағыттайтын

жаңа  құрылымын жасау.

 
Далалық комиссия Қазақ даласын басқарудың жобасын ұсынды. 1867 жылдың 11 шілдесінде II Александр патша “Жетісу жəне Сырдария облыстарын басқарудың уақытша ережелерін”, ал 1868 жылдың 21 қазаныныда “ Орынбор жəне батыс Сібір генерал-губернаторлықтарының далалық облыстарын

басқару туралы уақытша ережелерін” бекітті. Жаңа отаршылдық əкімшілік реформа бойынша Қазақстанның бүкіл аумағы

үш  генерал-губернаторлыққа: Түркістан, Орынбор  жəне Батыс Сібір генерал-губернаторлықтарына  бөлінді. Генерал-губернаторлар барлық əскери жəне азаматтық билікті түгелдей өз қолдарына шоғырландырды. Əрбір генерал-губернаторлық облыстарға бөлінді. Мəселен, Орынбор генерал-губернаторлығына – Орал жəне Торғай облыстары, Батыс Сібірге – Ақмола жəне Семей, Түркістанға - Жетісу жəне Сырдария облыстары кірді. Бұрынғы Бөкей

хандығының  аумағы 1872 жылы Астрахан губерниясының құрамына кірді, ал Маңғыстау приставы 1870 жылы – Кавказ əскери округінің қарауына, ал біршама кейініректе Закаспий облысының құрамына енді.

Облыс əкімшілігін əскери жəне əкімшілік  билік берілген əскери губернатор

басқарды. Ол облыс аумағында орналасқан казак əскерлерінің атаманы болып табылды.

Жетісу  жəне Сырдария обдыстарының əскери губернаторлары шекаралық істермен де айналысты. Жалпы  əскери губернаторларды патша тағайындап, қызметінен босататын болды.

Əскери  губернатордың жанынан облыстық басқарма құрылып, оның

төрағасы  вице-губернатор болды. Басқарма үш бөлімшеден: өкім беруші, шаруашылық жəне сот бөлімшелерінен тұрды; əрқайсысын аға кеңесші басқарды.

Өз  кезегінде облыстар уездерге бөлінді.

Облыстар  уездерге бөлінді

Облыс аты Уездері

1. Жетісу облысы  Сергиополь, Қапал, Верный, Ыстықкөл,

Тоқмақ, Жаркент

2. Сырдария облысы  Қазалы Перовск, Түркістан, Шымкент,

Əулиеата, Ташкент, Ходжент, Жизақ

3. Орал облысы  Орал, Гурьев, Калмыков, Ембі (Темір)

4. Торғай облысы  Елек (Ақтөбе), Николаевск (Қостанай),

Ырғыз, Торғай

5. Ақмола Ақмола, Көкшетау, Омбы, Петропавл

6. Семей облысы  Баянауыл, Зайсан, Көкпекті, Қарқаралы,

Сот ісін басқару құрылымы:

• Əскери сот комиссарлары

• Уездік соттар

• Билер  мен қазылар соты

Бұл «ережелер» екі жыл мерзімге тəжірибе түрінде уақытша

енгізілген  болатын. Алайда, бұл «тəжірибе» жергілікті халыққа теріс əсер етуі ықтимал деген қауіппен 20 жылдан астам уақытқа созылды.

Павлодар, Өскемен

Уезд  басқарушыларын облыстар əскери губернаторының ұсынуы

бойынша офицерлерден генерал-губернатор тағайындап отырды. Əрбір уезд бастығының екі-аға жəне кіші көмекшісі болды. Өкімет билігі уезд бастығының қолында болды. Полициялық өкімет орындарын да соның өзі басқарды. Уезд орналасқан əскери бөлімдерде мекемелер мен бекіністер уезд бастығына бағынды. Уезд аймақтық жүйе бойынша болыстардан құрылды. Ал болыстар шаруашылық жағынан бірнеше ауылдардан біріктірілді. Ауылдар 100-200 шаңырақтан құралып, болыстар 1000-2000,

кейде 3000-ға дейінгі шаңырақты қамтыды.

1867-1868 жылдардағы  реформалар бойынша əскери-сот

комиссиялары  мен уездік соттар құрылды. Олар негізінен  империялық заңдар жүйесінде отарлау мақсаттарына бейімделіп жұмыс істеді.

Ауылдарда феодалдық билер соттары, ал Сырдария облысының

қыстақтарында-қазылар  соттары сақталған. Əрбір болыста 4-тен 8 биге дейін сайланды. Билерді əскери губернатор бекітті. Бұларға жалақы төленбеді. Ақыны билік айтқаны үшін айыптылар төлеген. Олар дау-жанжалды шешкенде, тек шариғат ережелерін басшылыққа алды. Əскери жəне уездік соттардың қарауына жатпайтын азаматтық жəне қылмыстық істердің барлығын облыстық басқармалар қарады.

1867-1868 жылғы “Уақытша ережелер” даладағы  сот жүйесіне де өзіндік өзгеріс  кіргізді. Қазақстанда Ресей империясының  құқық жəне сот жүйесі енгізілді.

Сот жүйесінің жаңа органдары, əскери соттар, уездік соттар құрылды. Олар Ресей заңдары негізінде аса маңызды қылмыстық істерді қарастырды.

1867-1868 жылдардағы реформа бойынша ауылдарда  билер сотының 3 деңгейі құрылды:  бірінші деңгей – билердің  жеке соты, екіншісі – билердің  болыстық съезі жəне үшіншісі – билердің төтенше съезі.

Полиция, əскери бөлімдер, уездегі мекемелер, бекіністер уезд

бастығына бағынды. Уезд бастықтарының қолына əкімшілік жəне

полицейлік  билік шоғырландырылды. Оларды əскери губернатордың

ұсынуы  бойынша генерал-губернатор тағайындады.

Əкімшілік басқарылу құрылымы 5 сатылы басқару жүйесіне

негізделді:

1. Генерал-губернаторлық (басқарушысы- генерал-губернатор)

2. Облыстар (басқарушысы-əскери-губернатор, атаман)

3. Уездер (басқарушысы-уезд бастықтары)

4. Болыстар (басқарушысы-болыс сұлтаны)

5. Ауылдар (басқарушысы-ауыл старшыны)

Əкімшілік басқарудың əскери сипаты:

• Облыс  басқарушысы əскери жəне азаматтық  билікті қатар жүргізді.

• Болыс  басқарушысы полицейлік жəне тəртіп орнататын билікті иемденді.

• Реформаның басты қағидасы-əскери жəне азаматтық биліктің ажыратылмауы.

 
Патша өкіметі 1867-1868 жылдардағы ережені уақытша  енгізген болатын. Халықтың қарсылығы  туып кетер деген сақтықпен ол ереженің күшін 80-жылдарға дейін сақтап келген. Ереженің көптеген тармақтарына

өзгерістер жасап отырды. Сол өзгерістерді 80-90 жылдары аяқтап, патша

өкіметі Қазақстанда  шексіз саяси үстемдік жүргізу үшін өзінің жаңа

реформаларын  енгізе бастады. 

Реформалардың жүзеге асырылуы нəтижесінде Қазақстанға  капиталистік элементтер ене бастады.Қазақ  жерлерін отарлау нəтижесінде орыс капитализмі

кеңінен дами бастады. Жаңа əкімшілік басқару  жүйесінің орнатылуы жергілікті халықты отарлық езгіде ұстауға  көмектесті. Жалпы алғанда, бұл реформалар орыс капитализмі мүддесі үшін жүргізіліп, қазақ даласында отаршылдық саясатты

нығайтты. 

1867-1868 жылдардағы реформаның жалпы алғанда отаршылдық сипаты басым болды. Ол реформалар Қазақстанды Ресейге қосып алу үрдісінің толық аяқталғанын көрсетті. Қазақстанның кең-байтақ жері Ресейдің мемлекеттік меншігіне өтті. Патша үкіметі бұдан былай қазақтардың жерін кез келген сылтаумен оп-оңай тартып ала беретін болды. Мұның ақыры дала тұрғындарының ежелгі атамекен жерлерінен айырылып қалуына, сөйтіп қайдағы бір құнарсыз және тұзы бетіне шығып жатқан сортаң жерлерге ығыстырылуына жеткізді. Құнарлы жерлер ішкі Ресейден қоныс аударып келген орыс шаруалары мен қазақтарға, шенеуніктерге берілді. Патша үкіметінің Қазақстанның табиғи бай ресурстарын оңды-солды емін-еркін пайдалануы бұл өлкені Ресей экономикасының қосалқы арзан шикізат көзіне айналдырды.

 
 
 
 
Реформалар

жылы

Мақсаты мен міндеті Ерекшелігі Нәтижесі
1822  
Міндеті:  

1. Қазақстанның солтүстік-шығыс өңірінде əкімшілік, сот, саяси

басқару-ды өзгерту.

2. Орта жүздегі хандық билікті жою.

3. Рулық-феодалдық тəртіптерді əлсірету.

 

Бұл реформа  мен  өз дəуірінің аса білімді тұлғаларының бірі граф М.М.Сперанскийге басқарды. Аз зерттелген аудандарды неғұрлым толық зерттеу жəне жинақтап көрсету үшін М.М.Сперанский «Сібір жерлерін мəлім етуді» ұсынды. Бұл жазбаны жасақтауға болашақ желтоқсаншы Г.С.Батюшков белсене қатысты. Сібірді басқару туралы заң жобаларымен қатар, қосымшалар-құрғақтағы жол қатынастары, этаптар құру, жер аударылған «бұратаналар», «Орта Орда даласына» орыс билігін тарату бөлімдерін əзірледі.

Реформа Орта жүз халқын ағартуға арналған жағдайды кеңейтті.

Жарғының 250-параграфы округтік приказдарды «өздеріне сеніп

тапсырылған халықтың ешбірі қайршылыққа ұшырамауына  жəне

қамқорсыз қалмауын барлық амалдармен ойластыруға» міндеттелді. Аға сұлтан Құнанбай Өскенбаев Жарлықтың осы бабын басшылыққа ала отырып, Қарақаралы приказында мектеп пен мешіт ашуға Батыс Сібірдің Шекаралық басқармасы бастығының келісімін алды.

Барлығы 7 округ ашып, кейін олардың санын 8-10-ға дейін жеткізу

көзделді, мақсат одан əрі Орта Азия шебіне шығу болатын.Алғашқы округ - Қарқаралы округі 1824 жылы 8 сəуірде ашылды. Жаңадан құрылған 7 округке кіретін болыстар құрамында 20 мың шаңырақ-шамамен алынған есептеулер бойынша, 60000-ға дейін ер-азамат болды. 

Орта  жүздің əкімшілік  құрылымы:

• ОКРУГ- (15-20 болыс) басқарушысы округтік приказ жəне аға

сұлтан. Олар 3 жылға сайланды. Округтер Омбы облыстық басқармасына бағынды

• БОЛЫС- басқарушысы-болыс. (10-12 ауыл) болыс сайлау мерзімі өмірлік болып, билік мұрагерлікпен берілді.

• АУЫЛ-  Ауыл басқарушысы- Старшын. (50-70 шаңырақтан)

Ауыл старшындары мен аға сұлтандар 3 жылға сайланады. Болыс

сұлтан-дары өмірлік мерзімге сайланып, билік  мұрагерлікпен берілді. Егер  мұрагері болмаса інісі немесе облыстық басқарма бекіткен туысы сайланады.

Болыстық  сұлтан ресейлік 12-кластық дəрежедегі чиновникке

теңестіріледі. Аға сұлтандарды тек сұлтандар  ғана сайлап, майор əскери шені, 10 жылдан кейін дворяндық атақ берілді.

Орта  жүз жəне Ұлы жүздің бір бөлігінің  территориясы «Сібір

қырғыздарының облысы» аталып, Батыс Сібір генерал-

губернаторлығының құрамына енгізілді. Басқару орталығы-Тобольск (1839 жылға дейін), кейін Омбы болды.

-Қазақстанды  басқаруды жеңілдетіп,өзара рулық  қырқыстарға соққы берді.

-Өлкені  шаруашылық жағынан игеруге қолайлы  жағдай жасады. Жарғымен міндеткерлік пен салықтардың жаңа санаттары енгізілді. Реформа Қазақстанда сауда-экономикалық үрдістің өсуі үшін оң алғышарттар тұғызды. Жарғының негізінде қазақтарға өз тауарларын еш шектеусіз еркін өткізуге мүмкіндік берді. 

-Ресми  отаршыл саясатын кеңейтуге жол  ашты.

-Хандық  билікті жойды.

-1822 жылғы  Сібір қазақтары туралы жарғы,  алғашқы патшалықреформа ретінде бүкіл дəстүрлі билік құрылымын қиратып, əлеуметтік - саяси жəне шаруашылық өмірдің барлық жақтарын қамтыды.

 
1824
 
Кіші  жүзде жал-құйрығы күзелген, патша  үкіметіне мейлінше

тəуелді Ішкі Орда аталмыш ат төбеліндей Бөкей  хандығы ғана сақталып қалды. 1824 жылы Кіші жүздің соңғы ханы Шерғазы Орынборға қызметке шақырылып, Кіші жүздегі хандық билік жойылды. 1845 жылы Жəңгір ханның өліміне байланысты бұл хандық та күшін жойды. Оны уақытша кеңес арқылы басқару, билік орыс шенеуніктерінің қолына өтті.

 
Кіші  жүздің соңғы  ханы Шерғазы Орынборға  қызметке шақырылып, Кіші жүздегі хандық жойылды,тек Еділ мен Жайық аралығында құрылған Бөкей хандығында ғана 1845 жылға дейін сақталды.  1822 жылы «Орынбор қырғыздары туралы Жарғының»  жобасы жасалды. Кіші жүзде хандық билік 1824 жылы Азия комитеті бекіткен Орынбор генерал-губернаторы П.П.Эссеннің «Орынбор қазақтары туралы Устав» деп аталған жоба негізінде жойылды.

Кіші  жүз үш бөлікке Шығыс, Орта жəне Батыс  бөліктерге бөлініп,

оларды  сұлтандар басқарған. Билеуші сұлтандар Орынбор шекаралық

комиссиясының шенеуніктері еді. Шекаралық комиссияның  құрамына төраға, төрт кеңесші, ауқатты  қазақтардан төр заседательдер  болды.

Шекаралық комиссияның міндеттері: тəртіпті сақтау, жергілікті

шенеуніктердің  жəне қамқоршылардың əрекеттерін бақылау, салық жинау, сот істері, дəрігерлік жағын бақылау. Жергілікті əкімшіліктің құрамына жүздер бөліктерінің билеуші сұлтандары, дистанциялар мен жергілікті жерлердің бастықтары енді.

Билеуші сұлтандарды Орынбор əскери губернаторы, ал қалған

шендегілердің бəрін Шекаралық комиссия тағайындады. Əрбір билеуші сұлтандар жанында 100-200 адамнан тұратын əскери топ болды.

Кіші  жүздегі басқару билігіндегі  бір ерекшелік-шеп бойындағы

қамқоршы  лауазымының енгізілуі. Бұл билікке  тек патша шенеуніктері тағайындалды. Олар шеп бойындағы қазақтарға «қамқорлық жасаушы» органдар ретінде құрылды. Алайда бұлар да патша өкіметінің саясатын жүргізді.

Бөліктер:

• Батыс

• Орта

• Шығыс

Бөліктерді  сұлтандар басқарды.

 
1. Орталық  басқарылу нығайтылды.

2.Табиғат  байлықтарын кеңінен игеруге мүмкіндік туды. 
 

1822-1824 жылғы жарғылар алғашқы патшалық  реформа ретінде, бүкіл дəстүрлі  билік құрылымын қиратып, əлеуметтік-саяси  жəне шаруашылық өмірдің

барлық  жақтарын қамтыды. Хан билігі жойылғаннан  кейін Қазақстанның Ресейге бағынышты аймақтарында Ресейдің саяси-əкімшілік жүйесін енгізуге нақты

мүмкіндік туды. Мұнда жаңа аумақтық құрылыс  енгізіліп, соған орайластырылып, бүкіл  Ресей империясындағыға ұқсас басқару  органдары құрылды. Реформа

патшаның  отаршылдық саясатына қарсы оппозицияның топтасуын күшейте түсті.

1867-1868 Реформалардың басты мақсаттары мыналар болды:

1) Басқаруды  қайта ұйымдастыру – реформаға  дейінгі кезеңмен салыстырғанда неғұрлым тиімді əкімшілік аппарат құру жəне өзін-өзі қаржыландыруға тиісті жергілікті “өзін-өзі басқарудың жаңа жүйесін құру”.

2) Аса  маңызды Орта Азиялық рыноктарды  басып алу, оның аса бай

өсімдігі  мен минералды ресурстарын игеру  үшін жəне Орталық Азияға одан əрі шабуыл жасау үшін Қазақстанды патша өкіметінің базалық лагеріне айналдыру.

3) Əскери бөлімшелерді жəне шенеуніктердің орасан зор көп мөлшерін

ұстауға арналған шығындарды жабу үшін салық  жинауды көбейту.

4) Қазақстан  жерін мемлекеттік меншік деп  жариялау – қазақ даласын

одан  əрі отарлау үшін алғышарттар  жасау.

5) Əкімшілік  басқаруды жеңілдету жəне қазақ халқына салық салу

жүйесін жетілдіру мақсатымен нақты əкімшілік-аумақтық бөліністі айқындау жəне

оны дамыту.

6) Жалпыимпериялық  азаматтық жəне қылмыстық заңдарды  қолдану.

7) Сот  органдарынының байырғы халықтың  қарсылығын неғұрлым

икемді реттейтін жəне өзінің өткір жүзін олардың күресіне қарсы бағыттайтын

жаңа  құрылымын жасау.

1867-1868 жылғы “Уақытша ережелер” даладағы  сот жүйесіне де өзіндік өзгеріс  кіргізді. Қазақстанда Ресей империясының  құқық жəне сот жүйесі енгізілді.

Сот жүйесінің жаңа органдары, əскери соттар, уездік соттар құрылды. Олар Ресей заңдары негізінде аса маңызды қылмыстық істерді қарастырды.

1867-1868 жылдардағы реформа бойынша ауылдарда  билер сотының 3 деңгейі құрылды:  бірінші деңгей – билердің  жеке соты, екіншісі – билердің болыстық съезі жəне үшіншісі – билердің төтенше съезі.

Полиция, əскери бөлімдер, уездегі мекемелер, бекіністер уезд

бастығына бағынды. Уезд бастықтарының қолына əкімшілік жəне

полицейлік  билік шоғырландырылды. Оларды əскери губернатордың

ұсынуы  бойынша генерал-губернатор тағайындады.

1865-1866 жылдары Далалық комиссия Қазақ  даласын басқарудың жобасын ұсынды. 1867 жылдың 11 шілдесінде II Александр патша “Жетісу жəне Сырдария облыстарын басқарудың уақытша ережелерін”, ал 1868 жылдың 21 қазаныныда “ Орынбор жəне батыс Сібір генерал-губернаторлықтарының далалық облыстарын

басқару туралы уақытша ережелерін” бекітті. Жаңа отаршылдық əкімшілік реформа бойынша Қазақстанның бүкіл аумағы

үш  генерал-губернаторлыққа: Түркістан, Орынбор  жəне Батыс Сібір генерал-губернаторлықтарына бөлінді. Генерал-губернаторлар барлық əскери жəне азаматтық билікті түгелдей өз қолдарына шоғырландырды. Əрбір генерал-губернаторлық облыстарға бөлінді. Мəселен, Орынбор генерал-губернаторлығына – Орал жəне Торғай облыстары, Батыс Сібірге – Ақмола жəне Семей, Түркістанға - Жетісу жəне Сырдария облыстары кірді. Бұрынғы Бөкей

хандығының  аумағы 1872 жылы Астрахан губерниясының  құрамына кірді, ал Маңғыстау приставы 1870 жылы – Кавказ əскери округінің  қарауына, ал біршама кейініректе  Закаспий облысының құрамына енді.

Облыс əкімшілігін əскери жəне əкімшілік  билік берілген əскери губернатор

басқарды. Ол облыс аумағында орналасқан казак  əскерлерінің атаманы болып табылды.

Жетісу  жəне Сырдария обдыстарының əскери губернаторлары шекаралық істермен де айналысты. Жалпы əскери губернаторларды патша тағайындап, қызметінен босататын болды.

Əскери  губернатордың жанынан облыстық басқарма құрылып, оның

төрағасы  вице-губернатор болды. Басқарма үш бөлімшеден: өкім беруші, шаруашылық жəне сот бөлімшелерінен тұрды; əрқайсысын аға кеңесші басқарды.

Өз  кезегінде облыстар уездерге бөлінді.

Əкімшілік басқарылу құрылымы 5 сатылы басқару жүйесіне

негізделді:

1. Генерал-губернаторлық (басқарушысы- генерал-губернатор)

2. Облыстар (басқарушысы-əскери-губернатор, атаман)

3. Уездер (басқарушысы-уезд бастықтары)

4. Болыстар (басқарушысы-болыс сұлтаны)

5. Ауылдар (басқарушысы-ауыл старшыны)

Əкімшілік басқарудың əскери сипаты:

• Облыс  басқарушысы əскери жəне азаматтық  билікті қатар жүргізді.

• Болыс  басқарушысы полицейлік жəне тəртіп орнататын билікті иемденді.

• Реформаның басты қағидасы-əскери жəне азаматтық  биліктің ажыратылмауы.

Сот ісін басқару құрылымы:

• Əскери сот комиссарлары

• Уездік соттар

• Билер  мен қазылар соты

Бұл «ережелер» екі жыл мерзімге тəжірибе түрінде  уақытша енгізілген болатын. Алайда, бұл «тəжірибе» жергілікті халыққа теріс əсер етуі ықтимал деген қауіппен 20 жылдан астам уақытқа созылды.

 
 
Реформалардың жүзеге асырылуы нəтижесінде Қазақстанға  капиталистік элементтер ене бастады.Қазақ  жерлерін отарлау нəтижесінде орыс капитализмі

кеңінен дами бастады. Жаңа əкімшілік басқару  жүйесінің орнатылуы жергілікті халықты отарлық езгіде ұстауға  көмектесті. Жалпы алғанда, бұл реформалар орыс капитализмі мүддесі үшін жүргізіліп, қазақ даласында отаршылдық саясатты

нығайтты. 

1867-1868 жылдардағы реформаның жалпы алғанда отаршылдық сипаты басым болды. Ол реформалар Қазақстанды Ресейге қосып алу үрдісінің толық аяқталғанын көрсетті. Қазақстанның кең-байтақ жері Ресейдің мемлекеттік меншігіне өтті. Патша үкіметі бұдан былай қазақтардың жерін кез келген сылтаумен оп-оңай тартып ала беретін болды. Мұның ақыры дала тұрғындарының ежелгі атамекен жерлерінен айырылып қалуына, сөйтіп қайдағы бір құнарсыз және тұзы бетіне шығып жатқан сортаң жерлерге ығыстырылуына жеткізді. Құнарлы жерлер ішкі Ресейден қоныс аударып келген орыс шаруалары мен қазақтарға, шенеуніктерге берілді. Патша үкіметінің Қазақстанның табиғи бай ресурстарын оңды-солды емін-еркін пайдалануы бұл өлкені Ресей экономикасының қосалқы арзан шикізат көзіне айналдырды.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                     

ХIX ғ. соңындағы отаршылдық реформалар 
 

                 Уақыты Ереже атауы Жеңілдіктер және мазмұны Нәтижесі
 
1868

жыл

«Жетісуда шаруаларды

Қоныстандыру» (Жетісу губернаторы Г.А.Колпаковский)

 • Жан басына 30 десятина жер берілді.
 • 15 жылға салықтан босатылды.
 • Әскери міндеткерліктен босатылды.
 • Қоныс аудару қазақтардың жерлерін тартып алу есебінен жүргізілді.
 • Ақмола облысында 251779 десятина жер тартып алынды.
 
 
1883

жыл

 
«Шығыс  Түркістаннан Жетісуға қоныс аударған ұйғырлар мен дүнгендерді орналастыру»
 
 • Жан басына 10 десятина жер беру(1885 жылдан 4-5 десятина жер берілді,дүнгендерге 3 десятина)
 • 3 жылға салық төлеуден және әскери міндеткерліктен босату.
 • Қоныс аударудың басты аймағы-Жетісу.
 • Сырдария облысында түгелге жуық жер қоныстандырылды.
 
1889

жыл

13

шілде

«Село тұрғындары мен мешандары-

ның қазыналық  жерлерге өз еркімен қоныс аударуы және бұрынғы қоныс аударғандар жағдайын қарастыру»

 • Жан басына 15 десятина жер беру.
 • Қоныс аударатын басты аймақтар-Жетісу,Ақмола,Семей,Тобыл,Том губерниялары.
 • Бұл ереже 1891-1892 ж. Торғай мен Орал облыстарына тарады.
 • Шымкент,Ташкент,Әулиеата уездерінде 37 қоныс құрылды(1884-1892ж.)
 • Қазақстанға қоныс аударғандар – 328 мың(1871-1897ж.)
       
 
                   

                    1886

жыл,

2 маусым

 
 
«Туркістан  өлкесін басқару және жер,салық өзгерістерін енгізу»
 
 • Ресейлік  үлгідегі жаңа соттар құрылды.
 • Соттардың төтенше съезі әскери-губернатор рұқсатымен шақырылды және өкілдік қүқығы берілген орыс шенеунігінің қатысуымен өткізілді.
 • Төменгі сот буыны – халықтық сот.
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Амалдық жүйелер сиысымдығы жағдайы

  Жылдар Белгілеу құралы Microsoft Windows IBM OS/2 Apple Inc. Macintosh Unix (HP-UX, Solaris)
Vista,WS 08 WS 03 XP Me 2000 98 NT 4.0 95 3.1/NT 3.x X 
PPC
9 
PPC
8 
PPC/68k
7 
PPC/68k
Жылдар - - 2006 2003 2001 2000 2000 1998 1996 1995 1992 1988 2001 1999 1997 1991 (1990 жж.)
IE 8 2008- Trident VI β β (SP2 бірге) β (SP2/SP3 бірге) Жоқ Жоқ Жоқ Жоқ Жоқ Жоқ Жоқ Жоқ Жоқ Жоқ Жоқ Жоқ
IE 7 2006- Trident V Ішінде Иә

(SP1/SP2 бірге)

Иә

(SP2/SP3 бірге)

Жоқ Жоқ Жоқ Жоқ Жоқ Жоқ Жоқ Жоқ Жоқ Жоқ Жоқ Жоқ
IE 6 2001 Trident IV Жоқ Ішінде Ішінде Доғарылған 
6.0 SP1
Доғарылған 
6.0 SP1
Доғарылған 
6.0 SP1
Доғарылған 
6.0 SP1
Жоқ Жоқ Жоқ Жоқ Жоқ Жоқ Жоқ Жоқ
IE 5.5 2000 Trident III Жоқ Жоқ Жоқ*** Ішінде Иә Иә Иә Доғарылған Жоқ Жоқ Жоқ Жоқ Жоқ Жоқ Жоқ
IE 5.0 1999 Trident II(Win) 
Tasman(Mac)
Жоқ Жоқ Жоқ*** Жоқ Ішінде 
5.01
Ішінде Иә Иә Доғарылған 
5.0
? Доғарылған 
5.2.3 ішінде
Доғарылған 
5.1.7 ішінде
Доғарылған 
5.1.7
Доғарылған 
5.01 SP1
IE 4.0 1997 Trident Жоқ Ішінде Ішінде** Иә Жоқ Ішінде Ішінде Иә Иә
IE 3.0 1996 - Жоқ Жоқ Жоқ*** Жоқ Жоқ *** Жоқ Иә Ішінде** Иә Win 3.1нұсқасы Жоқ Жоқ Ішінде Иә β
IE 2.0 1995 - Жоқ Жоқ Жоқ Жоқ Жоқ Жоқ Ішінде Ішінде** Иә Жоқ Жоқ Жоқ Иә Жоқ
IE 1.5 1996 Spyglass Жоқ Жоқ Жоқ Жоқ Жоқ Жоқ Иә Иә Жоқ Жоқ Жоқ Жоқ Жоқ Жоқ Жоқ
IE 1.0 1995 Spyglass Жоқ Plus!
 

[1][2] 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Браузерлерді  салыстыру 

Название Производитель Дата  первой публичной 
версии
Последний релиз Стоимость (долл.) Лицензия Текущее ядро
Amaya[1] W3CINRIA июнь 1996 11.3.1 Бесплатен W3C Thot
Arora Benjamin C Meyer и др. апрель 2008 0.11.0 Бесплатен GPL WebKit
Avant Browser Avant Force 1999 2011 Build 81 Бесплатен GPL Trident
Camino Mozilla Foundation февраль 2002 2.0.7 Бесплатен MPL, тройная лицензия MPL/GPL/LGPL Gecko
ChromePlus Maple Studios декабрь 2009 1.6.3.0 Бесплатен Неизвестна WebKit
Chromium Chromium Authors сентябрь 2008 10.0(v13.0 в  2011) Бесплатен BSD licenseMIT LicenseLGPLMS-PL,MPL/GPL/LGPL WebKit
Google Chrome Google ноябрь 2008 14.0.835.202 Бесплатен EULA WebKit
Dillo Arellano Cid, Geerken, 
Rota и др.
декабрь 1999 2.2 Бесплатен GPL gzilla
Elinks Baudis, Fonseca и  др. декабрь 2001 0.11.7 Бесплатен GPL Неизвестно
Epiphany GNOME декабрь 2002 3.0.0 Бесплатен GPL WebKit
Galeon GNOME июнь 2000 2.0.7 Бесплатен GPL Gecko
ICab iCab Company 1998 4.7 20 Собственническая ICab
Internet Explorer Microsoft 
Spyglass, Inc.
август 1995 9.0 
5.2.3 (Mac)
Часть Windows[2] 
Бесплатен (
Mac OS)
Собственническая Trident (Win) 
Tasman (Mac)
K-Meleon Doozan, Erikson, 
Vallet и др.
ноябрь 2000 1.5.4 Бесплатен GPL Gecko
Konqueror KDE октябрь 2000 4.6 Бесплатен GPL WebKit или KHTML
LeechCraft[3] Georg Rudoy и  др. декабрь 2008 0.4.0 Бесплатен GPL WebKit
Links Patocka и др. ноябрь 1999 2.2 Бесплатен GPL Неизвестно
Lunascape Lunascape Corporation август 2001 6.5.0 Бесплатен GPL[источник не указан 66 дней] GeckoTrident иWebKit
Lynx Montulli, Grobe, 
Rezac и др.
июль 1993 2.8.7rel.1 Бесплатен GPL Неизвестно
Midori Christian Dywan август 2008 0.3.6 Бесплатен GPL WebKit
Mosaic Marc Andreessen и 
Eric BinaNCSA
апрель 1993 2.6 Бесплатен для 
некоммерческого 
использования
Собственническая Неизвестно
Mozilla Suite Mozilla Foundation декабрь 1998 1.7.13 Бесплатен MPL Gecko
Mozilla Firefox Mozilla Foundation сентябрь 2002 7.0.1 Бесплатен MPL LGPL GPL Gecko
Netscape Navigator Netscape Communications
Mozilla Foundation (с 2000), 
Mercurial Communications 2004)
октябрь 1994 9.0.0.6 Бесплатен NPL Gecko
OmniWeb Omni Group март 1995 5.5.4 Бесплатен Собственническая, 
LGPL
WebCore 
(Модиф. 
KHTML)
Opera Opera Software сентябрь 1996 11.50 Бесплатен Собственническая Presto
e-Capsule Private Browser Eisst 2005 2.1.0.611 19,95 Собственническая Gecko
RockMelt RockMelt, Inc. 7 ноября 2010 0.8.34.833 Бесплатен Собственническая WebKit
Safari Apple Computer 11 июня 2007 5.0.5 Часть Mac OS X[2] 
Бесплатен (
Windows)
Собственническая, 
LGPL
WebKit
SeaMonkey Mozilla Foundation
SeaMonkey Council
сентябрь 2005 2.4.1 Бесплатен MPL LGPL GPL Gecko
SRWare Iron SRWare 18 сентября 2008 11.0.700.2 Бесплатен BSD WebKit
WorldWideWeb Tim Berners-Lee август 1991 0.18 Бесплатен общественное достояние Встроен в NeXTSTEP 
19 ғасырдағы реформалар