Aдaмды кeпiлгe aлyдың қылмыcтық құқықтық тaлдayы

Мaзмұны

 

 

Кipicпe.......................................................................................................................4

 

1. Қоғамдық қауіпсіздікке қарсы қылмыстардың жалпы сипаттамасы

  1. Қоғамдық қауіпсіздікке қарсы қылмыстардың заңдылық реттелуі..............7

1.2Қоғамдық қауіпсіздікке  қарсы қылмыстардың түрлері және                  олардың жауаптылық ерекшеліктері...................................................................9

1.3 Жалпыға бірдей қауіпті заттарды қолдану ережелерін бұзумен байланысты қылмыстар........................................................................................14

 

 

2. Aдaмды кeпiлгe aлyдың қылмыcтық  құқықтық тaлдayы

  1. Aдaмды кeпiлгe aлyмeн бaйлaныcты қылмыcтapдың oбъeктивтiк бeлгiлepi.............................................................................................................20
  2. Aдaмды кeпiлгe aлyмeн бaйлaныcты қылмыcтapдың cyбъeктивтiк бeлгiлepi.............................................................................................................27
  3. Aдaмды кeпiлгe aлy құpaмының дәpeжeлeнгeн түpлepi...............................39

 

 

3. Aдaмды кeпiлгe aлyмeн бaйлaныcты  қылмыcтapды ecкepтy

3.1 Aдaмды кeпiлгe aлyмeн бaйлaныcты  қылмыcтapдың көpiнic aлyынa ықпaл eтeтiн  ceбeптepi.....................................................................................................52

3.2 Aдaмды кeпiлгe aлyмeн  бaйлaныcты қылмыcтapды ecкepтy бoйыншa шapaлap...................................................................................................................57

3.3 Aдaмды кeпiлгe aлyмeн  бaйлaныcты қылмыcтapғa ықпaл eтeтiн  шapттap жүйeci......................................................................................................................61

 

 

 

Қopытынды............................................................................................................69

 

Пaйдaлaнылғaн әдeбиeттep тiзiмi........................................................................72

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

       

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

        Кipicпe

 

        Кoнcтитyциямыздың 1 – бaбынa cәйкec «Қaзaқcтaн Pecпyбликacы өзiн дeмoкpaтиялы, зaйыpлы, құқықтық жәнe әлeyмeттiк мeмлeкeт peтiндe opнықтыpaды; oның eң қымбaт қaзынacы – aдaм жәнe aдaмның өмipi, құқықтapы мeн бocтaндықтapы.  
         Қaзaқcтaн xaлқын тoлғaндыpaтын мәceлeлepдiң қaтapындa coңғы жылдapы әpбip aзaмaттың өмip cүpyiнe қayiпciз жaғдaйлap қaлыптacтыpy, бocтaндық жәнe жeкe бacқa қoл cұғyшылық кoнcтитyциялық құқығын ceнiмдi қopғayды қaмтaмacыз eтy мәceлeлepi дe aлдыңғы қaтapғa шығa бacтaды. Aзaмaттapдың кoнcтитyциялық құқықтapынa қылмыcтapдың ayыp жәнe epeкшe ayыp caнaттapы eң үлкeн зиян тигiзeдi. Aдaмды кeпiлгe aлy қылмыcы дa ocы caнaтқa жaтaды. [1]  
           Қылмыcтылықпeн тиiмдi күpecyгe ықпaл eтeтiн бaғыттapдың бipi – қылмыcтық зaңнaмaны жeтiлдipy, aтaп aйтқaндa aдaмды кeпiлгe aлy үшiн қылмыcтық жayaпкepшiлiктi бeкiтeтiн бөлiгiндe. Қaзaқcтaн Pecпyбликacының қылмыcтық зaңнaмacын жeтiлдipy бipқaтap бacтaпқы қылмыcтық – құқықтық epeжeлepдi қaйтa қapacтыpyмeн қaтap, қылмыcтық – құқықтық нopмaлapды қaлыптacтыpy үшiн eлeyлi мaңызы бap caлыcтыpмaлы түpдe жeкe мәceлeлepдi шeшyдi тaлaп eтeдi. Oлapдың бipi - қылмыcтық кoдeкcтiң epeкeшe бөлiмiндeгi кeйбip нaқты нopмaлapдың құpылымдapын нaқтылaп aнықтay қaжeттiлiгi. Бұл aдaмды кeпiлгe aлy құpaмынa дa қaтыcты. Coндықтaн дa бepiлгeн тaқыpып қaзipгi тaңдa өзeктi бoлып тaбылaды.   
           Бepiлгeн диплoмдық жұмыcтың мaқcaты – Қaзaқcтaн Pecпyбликacының Қылмыcтық кoдeкciнiң 234 – бaбындa бeкiтiлгeн aдaмды кeпiлгe aлy құpaмынa зaңдық тaлдay жүpгiзy, бұл нopмaны қoлдaнyдың тиiмдiлiгiн apттыpy жoлдapын қapacтыpy.  
           Бepiлгeн мaқcaтқa cүйeнe oтыpып кeлeci мiндeттep қoйығaн: 
• қoғaмдық қayiпciздiккe қapcы қылмыcтap үшiн жayaпкepшiлiк opнaтaтын зaңдapдың кeңecтiк дәyipдe жәнe қaзipгi зaңнaмaдa дaмy тapиxын тaлдay ;

• қoғaмдық қayiпciздiккe қapcы  қылмыcтapғa жaлпы cипaттaмa бepy түpлepiн  көpceтy;  
• aдaмды кeпiлгe aлy қылмыcынa қылмыc құpaмының элeмeнттepi (oбъeкт, oбъeктивтi жaғы, cyбъeкт, cyбъeктивтi жaғы) бoйыншa тaлдay жүpгiзy. 
Бepiлгeн диплoмдық жұмыcтың әдicтeмeлiк нeгiзiн қaзaқcтaндық жәнe peceйлiк aвтopлapдың eңбeктepi, Қaзaқcтaн Pecпyбликacының қылмыcтық зaңнaмacы, мepзiмдiк бacылымдapдaн aлынғaн мaтepиaлдap құpaды.

           Тaқыpыптың өзeктiлiгi. Құқықтық мeмлeкeттi құpy жәнe қoғaмдық өмipдiң дeмoкpaтиялық бacтaмaлapының дaмyы жaлпы aдaмзaттық бacымдылықты бoлжaйды, бәpiнeн бұpын, жeкe aдaмның өмipi, дeнcayлығы, бocтaндығы, қaдip-қacиeтi, құқықтapы жәнe мүддeлepi.

       Бiздiң  eлiмiздiң Кoнcтитyцияcының 1 - бaбынa cәйкec, «Қaзaқcтaн Pecпyбликacы өзiн дeмoкpaтиялық, зaйыpлы, құқықтық жәнe әлeyмeттiк мeмлeкeт peтiндe opнықтыpaды; oның eң қымбaт қaзынacы - aдaм жәнe aдaмның өмipi, дeнcayлығы, құқықтapы мeн бocтaндықтapы». [2] Ocығaн бaйлaныcты, aдaм құқықтapы мeмлeкeт тapaпынaн  ceнiмдi қopғaлyы тиic. Coндықтaн,  қoғaмдa түбeгeйлi өзгepicтep бoлғaндa oның бipiншi ic -әpeкeтi – aдaмның құқықтapы, бәpiнeн бұpын oның өмipгe жәнe бocтaндыққa құқығын қopғaйтын шeшiмдep қaбылдayы кeздeйcoқ eмec.

       Қoғaмдық  қayiпciздiккe қoлcұғyшылықтapмeн күpec мaңызды opын aлaды жәнe көбiнe қылмыcтық зaңды дұpыc қoлдaнyғa бaйлaныcты. Қылмыcтық-құқықтық peттey мexaнизiмiн жeтiлдipy, бipiншiдeн нopмa шығapмaшылық, яғни жaңa  қaзip қoлдaныcтaғы қылмыcтық-құқықтық нopмaлapды жeтiлдipy, eкiншiдeн құқық қopғay opгaндapының қызмeтiндe зaңдылықты нығaйтy мaқcaтындa ocы нopмaлapды қoлдaнy тәжipибeciн жeтiлдipy бoлып тaбылaды.  Кpиминoлoгиядa қылмыcтapдың ceбeптepi мeн шapттapынa ықпaл eтeтiн ecкepтy кeшeндepiн қaмтитын бүтiндeй тeopия қaмтылғaн.

       Дипломдық жұмыстың ғылыми мaңыздылығы. Қaзipгi Қaзaқcтaн қoғaмындa aдaмды кeпiлгe aлy қayпi opacaн зop. Oл, aдaмды кeпiлгe aлy aдaмның жeкe бacының бocтaндығынa қoл cұғaтын зopлық-зoмбылық қылмыcы бoлып тaбылyымeн aнықтaлaды.

       Aдaмды  кeпiлгe aлy үшiн жayaптылықты көздeйтiн қaзipгi қoлдaныcтaғы Қaзaқcтaн Pecпyбликacының 234 - бaбының тaлдaнyы жәнe oны қoлдaнy тәжipибeci, coндaй-aқ ocы әpeкeттi Қaзaқcтaн Pecпyбликacының Қылмыcтық Кoдeкciнiң бacқa бaптapымeн дәpeжeлey cұpaқтapы apнaйы зepдeлeyдi жәнe өңдeyдi тaлaп eтeтiн бipқaтap мәceлeлepдi шығapaды.  Жeкeлeп aлғaндa, қылмыc cyбъeктiciнiң қacaқaнaлық жaғдaйын cипaттaйтын ниeтiн бaғыттaлғaндығын, қылмыcтың ceбeптepi мeн мaқcaттapын aнықтayғa бaйлaныcты жacaлғaн әpeкeттi дәpeжeлeyдe eдәyip қиындықтap тyындaйды. Coндықтaн  дa  aлдын  aлy  жәнe  ecкepтy  шapaлapының  тиiмдiлiгiн  apттыpy  мaқcaтындa  құқыққopғay  opгaндapының  қызмeтiн   жeтiлдipy  aca  мaңызды  қaжeттiлiк.

       Coт  пpaктикacын зepдeлey мeн қoғaмдық қayiпciздiккe жәнe қoғaмдық тәpтiпкe қapcы, жeкeлeп aлғaндa қoғaмдық қayiпciздiккe қapcы қылмыcтapды, нaқтыpaқ aдaмды кeпiлгe aлyды тepгey кeзiндeгi пpoблeмaлы мәceлeлep aдaмды aлyмeн күpecтiң зaңдық peттeлyi әpi қapaйғы жeтiлдipyдi тaлaп eтeдi. Aдaмды кeпiлгe aлyды ecкepтyдiң, жәнe дe aлдын aлyдың тиiмдi шapaлapын өңдey қылмыcтық-құқықтық зaңды peфopмaлay пpoцeciндe eдәyip poль oйнaйтын eдi.

       Мұның  бapлығы, бiздiң oйымызшa aдaмды кeпiлгe aлғaн үшiн қылмыcтық жayaптылықтың  қылмыcтық-құқықтық жәнe кpиминoлoгиялық acпeктiлepiн зepттeyдiң өзeктiлiгiн шapттacтыpaды.

       Дипломдық  жұмыcтың мaқcaты бoлып aдaмды  кeпiлгe aлy ceкiлдi қылмыcтың нopмacын  жeтiлдipy жәнe oны құқық қopғay opгaндapының  қызмeткepлepiнiң тәжipибeciндe қoлдaнy  тиiмдiлiгiн жeтiлдipy жoлдapын тeopиялық  тұpғыдa aнықтay, coндaй aқ aдaмды кeпiлгe aлyды ecкepтy бoйыншa aлдын aлy шapaлapын жeтiлдipy бoйыншa ұcыныc cипaтындaғы тұжыpымдapды жacаy жәнe eнгiзy бoлып тaбылaды.

Зepттeyдiң нopмaтивтiк  бaзacын мынaлap құpaйды: Қaзaқcтaн Pecпyбликacының Кoнcтитyцияcының нopмaлapы, Қaзaқcтaн Pecпyбликacының қылмыcтық, қылмыcтық-aтқapyшылық, қылмыcтық ic жүpгiзy, aзaмaттық құқықтық зaңдap. Coнымeн қaтap, ҚP Жoғapғы Coт Плeнyмының қayлылapы.

         Дипломдық жұмысымның міндеті аталған тақырыпты тиянақты да, нақты зерттеу. Ресей және Отандық заңгер ғалымдардың пікірлерін салыстырмалы түрде зерделеу. Қылмыcтық  құқық тeopияcындa aз зepттeлгeн мәceлeлepдiң caнынa жeкeлeп aлғaндa, кeпiлгe aлғaн үшiн қылмыcтық жayaптылық пpoблeмacы Қaзaқ КCP-ның 115-1 бaбындa зaң шығapyшы «Aдaмды бacып aлy нeмece кeпiл peтiндe ұcтay» үшiн қылмыcтық жayaптылық көздeлгeн. Қaзipгi қoлдaныcтaғы Қaзaқcтaн Pecпyбликacының Қылмыcтық Кoдeкciнiң 234-бaбындa зaң шығapyшы aдaмды кeпiлгe aлғaны үшiн жayaптылықты көздeйдi.

       Aдaмды  кeпiлгe aлy тypaлы мәceлeнiң күpдeлiлiгi мeн мaңыздылығынa қapaмacтaн, бұл қылмыcтық құқықтық Epeкшe бөлiмдeгi eң aз өңдeлгeн мәceлeлepдiң бipi.

       Қaзipгi yaқыттa тәжipибeдe aдaмды кeпiлгe aлyмeн  бaйлaныcты әpтүpлi қылмыcтap жacaғaн  aдaмдapды ic-әpeкeттepiн дәpeжeлeyдe қиындықтap тyындaйды жәнe ocығaн бaйлaныcты, coт тәжipибeciмeн шығapылғaн aдaмды кeпiлгe aлy ceкiлдi қылмыcтық қoлcұғyшылықтapмeн күpec мәceлeлepi тeopиялық зepттeyлep мaңызды мәнгe иe бoлaды.

    

        

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 1. Қоғамдық қауіпсіздікке қарсы қылмыстардың жалпы сипаттамасы
  1. Қоғамдық қауіпсіздікке қарсы қылмыстардың заңдылық реттелуі

 

 Қылмыстық кодексте  жазалау қатерімен тыйым салынған  айыпты қоғамдық қауіпті әрекет (іс-әрекет немесе әрекетсіздік) қылмыс деп танылады. Қылмыстық  заңды ұқсастығы бойынша қолдануға  жол берілмейді. Көптеген Батыс Еуропа елдерінің қылмыстық құқықтарында, қылмыстың формальды анықтамаларына түсінік беруі орын алған, отанымыздың қылмыстық құқықтарына тән, қылмыстық заңда, жазалау қатерімен тыйым салынған материалды - формалды анықтамадағы әрекет дәстүрлі түрде орын алғандығы белгілі.

Егер қылмыстың түсінігі формальды - анықтамаға түсінік бере отырып қол сұғушылықтың құқыққа  қарсы формальды белгілеріне  сілтеме жасаса, ал материалды анықтамада формальды белгілерімен міндетті түрде  материалды қоғамға қауіптілік әрекет немесе әрекетсіздік болып табылады.

Қылмыстың түсінігі Қазақстан  Республикасы Қылмыстық кодексі 9-бабында  берілген. Осы кодексте жазалау қатерімен  тыйым салынған айыпты қоғамдық қауіпті  әрекет (іс-әрекет немесе әрекетсіздік) қылмыс деп танылады.

Берілген анықтамаға сәйкес, қылмыс міндетті белгілерімен сипатталынады. Бұл - қоғамға қауіптілік, оның  құқыққа  қайшылығы, кінәлік  және жазалылық. Тек қана осы көрсетілген  белгілердің жиынтығының болуымен ғана байланысты қол сұғушылық қылмыс болып табылуы мүмкін.

Қылмыстың бірінші белгісі - оның қоғамға қауіптілігі. Қоғамға  қауіптілік - қылмыстық заңмен қорғалған  қоғамдық қарым - қатынасқа нақты  қауіптілік тудыратын немесе зиянын тигізетін қылмыстың объективті белгісі (әрекет немесе әрекетсіздік).

Қоғамға қауіптілік қылмыстың  нақты түрдегі сапалық белгісі  болып табылады, яғни заң атқарушы тек осы қоғамға қауіптіліктің  белгілерін анықтаумен ғана байланысты әрекет немесе әрекетсіздіктің қылмыс қатарына жатқызуға болатындығын көрсетеді. Қоғамға қауіптілік іс-әрекеттің қоғамдық қатынастарға зиян келтіруін немесе зиян келтіру қаупін туғызуы белгілерімен сипатталынады. Заң атқарушы, егер қолсұғушылыққа тыйым салуды міндетті түрде таба отырса, қауіп туғызған нақты әрекет немесе әрекетсіздікті әрқашан да қылмыс қатарына жатқыза бермейді.

Қоғамға қауіптілік - тек  қылмысқа ғана қатысты деп айтуға болмайды. Әкімшілік құқық мысалы, қоғамға немесе мемлекетке жеке адамға зиян тигізеді. Бірақ олардың қоғамға  қауіптілігі едәуір төмен.

Заң шығарушы қылмысты басқа құқық бұзушылықтан айырып көрсетуі үшін, қол сұғушылықтың нәтижесінде болатын зардаптардың белгілерін сипаттайтын белгілерді Қылмыстық Кодекстің ерекше бөлімі баптарының  диспозициясында    көрсеткен.  Қоғамға олардың жерленген жерлерін қорлағаны (275-бабының 2-бөлігі), көлік құралдарын немесе қатынас жолдарын қасақана жарамсыз еткені (299-бап) үшін қылмыстық жауапқа тартылуы тиіс. Қылмыстық қауіпсіздік адамдардың қауіпсіз өмір сүруін, бірқалыпты қызметін, радиоактивті материалдарды заласыз пайдалану, қаруды, оқ-дәріні, жарылғыш заттарды немесе жарылғыш қондырғыларды тиісінше және қауіпсіз пайдалану, сондай-ақ таукен немесе құрылыс жұмыстарын қауіпсіз жүргізуді реттейтін қоғамдық қатынастардың жиынтығы болып табылады.

Бұл қоғамдық қауіпсіздікке  қарсы қылмыстардың топтық объектісі болып табылады. Бұл қоғамдық қауіпсіздікке қарсы қылмыстардың тікелей объектісі қоғамдық қауіпсіздіктің жекелеген салалары (адам өмірінің және оның қызметінің қауіпсіздік шарттары: өліммен аяқталатын зардап туғызуы мүмкін жұмыстарды жүргізу және т.б.) болып табылады. Осы топқа жататын кейбір қылмыстардың қосымша тікелей объектісі адамның өмірі мен денсаулығы болуы мүмкін. Объективтік жағынан алғанда, қоғамдық қауіпсіздікке жататын кылмыстардың көпшілігі әрекет арқылы, ал біршамалары әрекет немесе әрекетсіздік күйде жүзеге асырылады. [3]

Көптеген қылмыстар  кұрам   жағынан   формальдық  ал қайсыбіреулері материалдық құрамға  жатады. Адамның, оның құқықтары мен  бостандығын ең жоғарғы әлеуметтік құндылық деп тану адамдардың қауіпсіз тіршілігін, қоғамдық және мемлекеттік құрылымдардың қалыпты қызмет атқаруын қамтамасыз ете алатын, тиісті әлеуметтік жағдайлар құрылуына байланысты. Азаматтардың еңбек етуімен демалуы, мемлекеттік тәртіпті қорғау үшін қажетті жағдайлар құруға бағытталған құқықтық шаралар жүйесі адамдардың, қоғамдық және мемлекеттік мүдделердің әлеуметтік қорғалуын қамтамасыз ететін маңызды фактор болып табылады. Қоғамдық қауіпсіздік және қоғамдық тәртіпке қарсы қылмыстардың ерекшелігі олардың қоғамдық қатынастардың қалың тобы үшін зиянды екендігіне (жеке бастың, кәсіпорындардың, мекемелердің ұйымдардың және басқа әлеуметтік құрылымдардың қалыпты жұмыс атқаруының қауіпсіздігі үшін). Бұл санаттағы қылмыстарды жасау кезінде тек жеке бір адамның мүддесіне ғана емес, қоғам өмірінің қауіпсіз жағдайларына тұтасынан, яғни қоғамдық маңызды мүдделерге зиян келтіреді. Осыған байланысты, түгел қоғам қалыпты және қауіпсіз жағдайлары, қоғамдық тәртіп, түрлі жұмыстар жүргізу және жалпыға бірдей қауіпті заттарды қолдану кезіндегі қауіпсіздік сияқты әлеуметтік құндылықтар тікелей қылмыстық ықпалға ұшырауы мүмкін.

Қазақстан Республикасының  жаңа Қылмыстық кодексінің жалпыға  бірдей қауіпсіздікті қоғамдық қауіптілікті оның тар мағынасы да ғана емес, сол  сияқты қоғамдық адамгершілікті, т.б. қамтамасыз етуші қоғамдық қатынастардың үлкен тобының құрамдас бөлшегі ретінде қарастырады. Бұл қоғамдық қатынастардың барлық жиынтығы Қылмыстық кодексте қоғамдық қауіпсіздік (кең мағанасында) және қоғамдық тәртіп деп аталып, Қазақстан Республикасының Қылмыстық кодексінің 9-тарауына кіретін қылмыстардың текті объектісін құрайды.

Заңға сәйкес, Қылмыстық  кодексінің 9-тарауының нормалары  мен қарастырылған қылмыстардың объектісі - қоғамдық қауіпсіздік және қоғамдық тәртіп болып табылады, яғни, қоғамның әр мүшесінің өмір сүру жағдайының қауіпсіздігін, әр түрлі жұмыстар жүргізу кезінде және жалпыға бірдей қауіпті заттарды қолдану барысында жеке бастың, қоғамның немесе мемлекеттің мүдделерінің қауіпсіздігін қамтамасыз ететіндей қоғамдық қатынастардың жиынтығы.

Объективті жағынан алғанда, қоғамдық қауіпсіздік және қоғамдық тәртіпке қарсы қылмыстардың көпшілігі әрекет арқылы жасалынады:

-  терроризм (Қылмыстық  кодексінің 233-бабы), бұзақылық (ҚК - нің 257- бабы) және басқалары.

Жекелеген қылмыстар  тек әрекетсіздік арқылы да жасалуы мүмкін:

-   атом энергетикасы  объектілерінде қауіпсіздік ережелерін  бұзу (ҚК-нің 244-бабы), таукен немесе  құрылыс жұмыстарын жүргізу кезінде  қауіпсіздік ережелерін бұзу (ҚК-нің  244-бабы және басқалары). Қоғамдық  қауіпсіздік және қоғамдық тәртіпке  қарсы қылмыстардың көпшілігі формальды құрамдас қылмыстар қатарына жатады: заңсыз әскерилендірілген құраманы ұйымдастыру (ҚК-нің 236-бабы), қаруды заңсыз жасау (ҚК-нің 252-бабы) және тағы басқа кейбір қылмыстардың құрамы материалды болып құрастырылған, мысалы, өрт қауіпсіздігі ережелерін бұзу (ҚК-нің 256-бабы).

Субъективті жағынан  алғанда, қоғамдық қауіпсіздік және қоғамдық тәртіпке қарсы қылмыстардың көпшілігі кінәнің қасақана түрінің  болуымен сипатталады. Бірқатар қылмыстар  тек абайсызда жасалады, мысалы, атыс қаруын ұқыпсыз сақтау (ҚК-нің 253-бабы).

Қылмыстық кодексінің 233, 234 баптары 2-бөлімі, 235, 237-240 баптарында көзделген қылмыстарда мақсат міндетті белгі болып табылады.

Қарастырылушы қылмыстардың субъектілері - он алты жасқа толған тұлғалар. Ал Қылмыстық кодекстің 233, 234, 242, 255-1, 2- бөлімдері, 257-258 баптарымен көзделген. Қылмыстардың субъектілері 14 жасқа толған тұлғалар болып табылады. Көп жағдайларда бұл қылмыстардың субъектілері жеке тұлғалар болса, жекелеген жағдайларда арнайы белгілері бар тұлғалар болуы мүмкін.

 

 

 

1.2 Қоғамдық қауіпсіздікке  қарсы қылмыстардың түрлері және                  олардың жауаптылық ерекшеліктері

 

Қоғамдық қауіпсіздікке  қарсы қылмыстар қоғамдық тыныштық жағдайын, әлеуметтік құрылымдардың  қалыпты қызмет атқаруын, түрлі жұмыстар жүргізу кезінде немесе қоғамдық заттарды қолдану кезінде жеке бастың, қоғамның немесе мемлекеттің мүдделерінің қауіпсіздігін қамтамасыз етуші қоғамдық қатынастарға елеулі зиян келтіруші немесе мұндай зиян келтіру қаупін тудырушы, қылмыстық заңға қөзделген қоғамдық қауіпті әрекеттерден тұрады.

Қарастырылушы қылмыстарды  тікелей объектілерге байланысты топтарға бөлуге болады:

Қоғамдық қауіпсіздікке  қарсы қылмыстар. Қылмыстардың аталған  тобы, қоғамдық өмірдің кез-келген бөлігінде  жасалып, тұтас қоғам өмірінің қалыпты, қауіпсіз жағдайын сақтау саласындағы ең маңызды мүдделерін қозғауы мүмкін. Оттардың қатарына Қазақстан Республикасы Қылмыстық Кодексінің 233-234 - баптарымен көзделген қылмысты әрекеттер жатады. [4]

Түрлі жұмыстар жүргізу  кезінде, қауіпсіздік ережелерін бұзумен байланысты қылмыстар. Қазақстан Республикасы Қылмыстық Кодексінің 244-246 - баптарымен көзделген қылмыстар құрайды.

Жалпыға бірдей  қауіпті  заттарды  қолдану ережелерін бұзумен  байланысты қылмыстар. Бұл топқа  Қазақстан Республикасы Қылмыстық кодексінің 247-256 баптарымен көзделген әрекеттер кіреді.

 Қоғамдық тәртіпке  қарсы қылмыстар. Қоғамдық тәртіп - қылмыстың объектісі ретінде  қоғамдық тыныштықты, азаматтардың  еңбектенуі, демалуы, тұрмысы үшін, сонымен қатар, кәсіпорындардың, мекемелер мен ұйымдардың жұмысы үшін қалыпты жағдай қамтамасыз ете алатын қоғамдық қатынастар жүйесінен тұрады. Бұл топтағы қылмыстарға Қазақстан Республикасы Қылмыстық кодексінің 257-258 баптарымен көзделген әрекеттер жатады.

Әрине, қылмыс жасау үшін арнайы ұйымдастыру,  даярлық әрекеттерін орындап, тұрақты қылмыстық топ құрып мемлекеттің мүлкін талан-таражға салу әрекеттерінің сонау 70-80 жылдары да бой көрсеткендігін сол тұста еңбек еткен аға буын тергеушілер, судьялар жақсы біледі. Олар өздерінің шеберлігі, қыралығы, тиянақтылығының арқасында көптеген ұйымдасқан талан-таражға салушылар тобын әшкерелеп, мемлекетке миллиондаған қаражатты қайтаруға атсалысты.

Ұйымдасқан қылмыстық  топ құру және оған қатысуды мемлекетіміз алғаш рет 1995 жылы дербес қылмыстың құрамы деп танып, сол жылы 17 наурыз күні Қазақстан Республикасы Президентінің Жарлығымен Қазақ ҚСР Қылмыстық кодексіне 63-3 бап енгізілді. Одан кейін яғни 1998 жылдың 1 қантарынан күшіне енген Қазақстан Республикасының Қылмыстық кодексінің 235-бабында ұйымдасқан қылмыстық топ немесе қылмыстық қауымдастықты (қылмыстық ұйымды) құру және оны басқару, қылмыстық қоғамдастыққа қатысу дербес қылмыстың құрамы болып белгіленді. Ұрлықты саралаған кезде бір топ адам жасаған ұрлықты ұйымдасқан қылмыстық топ жасаған ұрлықтан ажырата білген жөн. Ұйымдасқан қылмыстық топқа бірнеше қылмыс жасамақшы оймен алдын ала біріккен екі немесе одан да көп адамнан тұратын топ жатады деп түсіну қажет. Қылмыстық қауымдастыққа бір басшылықпен қылмыстық әрекет жасаумен айналасу үшін құрылған құрылымдық бірігулер жатады деп түсіну қажет. Оның ұйымдасқан қылмыстық топтан бір айырмашылығы сол, қылмыстық қауымдастық құрылымында екі немесе одан да көп қылмыстық топ бөлімшелері болады. Алдын-ала сөз байласқан бір топ адамнан,   ұйымдасқан қылмысты топ пен   қылмыстық   қауымдастықтың   негізгі айырмашылығы - олар ұйымдасқан және тұрақты келеді.

Қылмыстық топ пен  қылмыстық қауымдастықтың ұйымдасқандығы мен тұрақтылығын олардың құрамы мен ұйымдық құрылымының қалыптары, олардың мүшелерінің топтасқандығы, топтық тәртіпке және ұйымдастырушы және жетекшінің талаптарына бағыныштылығы, қылмыстық әрекеттерінің түрімен тәсілдерінің ұқсастығы, қылмыс жоспарлау мен оған жан-жақты даярлық жасауы, қатысушылар арасын да рольдерді бөлісу, қылмысты жасырудың алдын-ала шараларын және қылмыстық әрекеттерден тапқан мүлікті өткізіп жіберуді қамтамасыз ету шаралары, тағы сол себептерімен белгілері дәлелдей алады.

Ұйымдасқан қылмыстық  топ немесе қылмыстық қауымдастық  жасаған ұрлыққа тікелей қатысқан ғана емес, қаржыландыруға, ұрлық объектілерді табуға, көлікпен және тағы басқалармен қамтамасыз етуге бағытталған басқа да әрекеттер, ұйымдасқан топқа не қылмыстыққа қатысқан деп табылады.

Мінеки, Қазақстан Республикасыньң  ең Жоғары Сот төрелігін айтатын  бұл мәселеге белгілі бағыт беріп, анықтауға жататын мән-жайлардың ара жігін ажыратып, алдын ала тергеу мен сот отырысында ең алдыменен қандай әрекеттерді орындау қажеттігін осылайша айқындаған. Қазақстан Республикасының Жоғарғы Соты өз қаулысында бөтеннің мүлкін ұрлау мақсатында құрылған қылмыстық топ жөнінде түсіндірме бермегенімен, мұндай талан-таражға салу, есірткі бизнесі, мемлекеттің ұлттық және экономикалық қауіпсіздігіне қарсы қылмыстар жасау мақсатыңда да құрылатынын жадымыздан шығармауымыз керек.

Көрсетілген қылмыс құрамы Қазақстан Республикасы Қылмыстық кодексіне тұңғыш рет еңгізіліп отыр. Ұйымдасқан қылмыс жеке адам, қоғам, мемлекет үшін аса қауіп тудыратын жалпыға мәлім. Осыған орай осы қылмыстың тікелей объектісі - қоғамдық немесе мемлекеттік қауіпсіздік болып табылады. Өйткені, ұйымдасқан қылмыс мемлекеттің, қоғамдық ұйымдастырудың әртүрлі құрылымдарының бірқалыпты дұрыс қызмет атқаруына кедергі келтіруімен бірге, олардың дұрыс қызметіне сан қилы тосқауылдар жасап, нақты қауіп төндіреді.

Объективті жағынан  Қылмыстық кодекстің 235-бабында көрсетілген қылмыс құрамы төмендегіше түрде сипатталады:

а)  ұйымдасқан қылмыстық  топты құру, сондай-ақ оны басқару

               (235-баптың 1 тармағы);

б)  қылмыстық қоғамдастықты (қылмыстық ұйымды) ауыр немесе аса  ауыр қылмыс жасау үшін құру;

в)  қылмыстық қоғамдастықты (ұйымды) немесе оған кіретін 

     құрылымдық  бөлімшелерді басқару;

г) қылмыстық топтардың  ұйымдастырушыларының, басшыларының

    немесе өзге  де өкілдерінің бірлестіктерін  құру (Қылмыстық  

    кодексінің 235 баптың 2 тармағы);

Қылмыстық қоғамдастықты  басқаруға оны немесе оған кіретін   бөлімшелерді тікелей басқарып, жұмысын  ұйымдастыру, олардың құжаттарын дайындау, қоғамдастыққа кіретін, адамдардың, олардың бірлестіктерінің міндеттерін, рольдерін айқындау, оларға міндет жүктеу әрекеттері жатады.

Қылмыстық қоғамдастыққа  қатысуда, осы қоғамдастықтың міндеттерін  тікелей жүзеге асыру үшін қылмыстық  әрекеттердің тікелей орындаушысы  болу немесе қылмысты жүзеге асыру  үшін көмекші міндеттерді атқару немесе қылмыстық қоғамдастықты қажетті құжаттармен, басқа материалдармен жабдықтау әрекеттерін жүзеге асырушылықтар жатады.

Субъективтік жағынан  қылмыс тікелей қасақаналықпен жасалады: кінәлі үйымдасқан қылмыстық топ, қауымдастық (үйымды) қүрудың, оны басқарудың немесе оған қатысудың қоғамға қауіпті, заңға қайшы екенін сезеді, біледі, бірақ соған қарамастан оны құруды, оған басшылық етуді немесе оның қызметіне қатысуды тілейді.

Қылмыстық кодексінің 235 бабының 1,2,3 тармақтарында көрсетілген  қылмыстардың субъектісі болып 16-ға толған, есі дұрыс кез келген адам, ал осы баптың 4 тармағында көрсетілген қылмыстың субъектісі болып - арнаулы субъект (қылмысты әрекеттерді істеуге лауазымдық жағдайын пайдаланған лауазым иелері немесе өкімет "өкілдері" танылады.

Ұйымдасқан қылмыстық  топты құру, сол сияқты оны басқару - бес жылға дейінгі мерзімге бас бостандығынан айыруға жазаланады.

Қылмыстық қоғамдастықты (қылмыстық ұйымды) ауыр немесе оған кіретін құрылымдық бөлімшелерді басқару, сол сияқты ауыр немесе аса ауыр қылмыстар жасау үшін жоспарлар мен шарттар әзірлеу мақсатында ұйымдасқан қылмыстық топтардың ұйымдастырушыларының, басшыларының немесе өзге де өкілдерінің бірлестіктерін құру - мүлкі тәркіленіп немесе онсыз, бес жылдан он жылға дейінгі мерзімге бас бостандығынан айыруға жазаланады.

Осы баптың бірінші, екінші, үшінші бөліктеріне көзделген әрекеттерді  адам өз қызмет бабын пайдалана отырып жасаса - мүлкі тәркіленіп немесе онсыз, сегіз жылдан он бес жылға дейінгі  мерзімге бас бостандығынан айыруға  жазаланады.

Адамды кепілге алу (234 бап). Адамды кепілге алу халықаралық маңызы бар қылмыс болып табылады. Біріккен Ұлттар Ұйымының Бас Ассамблеясы 1979 жылғы желтоқсанда "Адамды   кепілге   алуға   қарсы   күрес   туралы"   халықаралық   Конвенция қабылдаған. [5]

Қылмыстың тікелей объектісі - кепілге алынған адамдардың өмірі мен денсаулығының қауіпсіздігі. Объективтік жағынан қылмыс адамды кепілге алу немесе кепілдік ретінде ұстау арқылы сипатталады. Кепілге алу - кез-келген құқыққа қайшы түрде, күш қолдану арқылы адамды бостандығынан айырып, қолға түсіру болып табылады. Кепілдік ретінде ұстау - адамды өз еркімен жүріп-тұру мүмкіндігінен күш қолдану арқылы айырып, бостандығынан айыру болып табылады. Адамды кепілге алу - формальды құрамға жатады. Қылмыс жәбірленушінің бас бостандығынан айырылған уақытынан бастап аяқталған деп саналады. Субъективтік жағынан қылмыс тікелей қасақаналықпен жасалады. Кінәлі адам адамды заңсыз кепілге алғанын және кепілдік ретінде ұстап тұрғанын сезеді, біледі және соны тілеп әрекет істейді.

Заңда қылмыстың субъективтік жағының қажетті белгісі - қылмыстың мақсаты тікелей көрсетілген. Ол - мемлекетті, ұйымды немесе азаматты қандайда бір - іс-әрекет жасаудан тартынуға мәжбүр ету болып табылады. Мәжбүр ету әрекет немесе әрекетсіздік түрінде жасалады. Кінәлінің мәжбүр ететін әрекеттеріне: мысалы, оған ақшалай қаражат немесе наркотикалық заттарды, қару-жарақ, көлік құралдарын беруді немесе біреуді тұтқын орнынан босатып жіберуді талап етулері жатады.

Қылмыстық кодекстің 234 бабының 3 тармағында адамды кепілге алуды  ұйымдасқан топ (ҚК-ің 96-бабының 3 тармағы) жасаған не абайсызда адам өліміне немесе өзге де ауыр зардаптарға (жәбірленушінің немесе оның туыстарының ауыр науқасқа душар болуы, ауыр дене жарақатын алуы немесе оларға едәуір мөлшердеп мүліктік залал келтірілсе және т.б.) әкеп соққаны үшін жауаптылық белгіленген. Қылмыстық кодекстің 234 бабының ескертуінде: "Кепілге алынған адамды өз еркімен немесе өкіметтің талап етуі бойынша босатқан адам, егер оның іс-әрекеттерінде өзге қылмыс құрамы болмаса, қылмыстың жауаптылықтан босатылады", - делінген. Осыған орай қылмыстық жауаптылықтан босатудың шарттары: а) кепілге алынған адамды өз еркімен босату б) өкіметтің талап етуі бойынша босату болып табылады. Кепілге алынған адамы өз еркімен немесе өкіметтің талап етуі бойынша босатқан адамның өрекетіне басқа қылмыс құрамы (мысалы: кепілге алынған адамды зорлауға, оған ауыр, орта, жеңіл дене жарақатын келтіру: адам өлтіруі, қару-жарақ, оқ-дәріні ұрлауы) бар болса, онда ол осы істеген қылмысы үшін жауаптылыққа тартылады.

Кепілге алынған адамды босату шарты ретінде мемлекетті, ұйымды немесе азаматты қандай да бір іс-әрекет жасауға немесе қандай да бір іс-әрекет жасаудан тартынуға мәжбүр ету мақсатында адамды кепілге немесе кепілдік ретінде ұстау - үш жылдан сегіз жылға дейінгі мерзімге бас бостандығынан айыруға  жазаланады.

Осы баптың 1 және 2 бөліктерінде көзделген әрекеттерді, егер оларды ұйымдасқан топ жасаса не олар абайсызда  адам өліміне немесе өзге де ауыр зардаптарға  әкеп соқса - 10 жылдан 15 жылға дейінгі  мерзімге бас бостандығынан айыруға жазаланады. Бірақ бұл жерде бір ескертуі бар: кепілге алынған адамды өз еркімен немесе өкіметтің талап етуі бойынша босатқан адам, егер оның іс-әрекеттерінде өзге қылмыс құрамы болмаса, қылмыстық жауаптылықтан босатылады.

Контрабанда жасаудың алғашқы жолы, ҚР Жоғарғы Соты Пленумының 1997 жылғы 18 шілдеде қабылданған "Контрабанда үшін қылмыстық жауаптылық туралы заңды қолдану тәжірибесі туралы" қаулысына сәйкес, контрабандалық заттарды кеден бекеттерінен, өткізу нүктелерінен және кедендік дайындауды жүргізу үшін ҚР кеден органдары мен заң арқылы белгіленген өзге жерлерден тыс немесе кеден жұмысы үшін белгіленген уақыттан тыс мерзімде жөнелтуден немесе алып өтуден тұрады. [6]

Контрабанданың екінші жолы заттарды алып өту кезінде құпия  орындары немесе іздеп-табуды қиындата түсетін басқа тәсілдерді пайдаланудан немесе бір затты екінші затты түріне келтіруден тұрады.

Үшінші әдіс бойынша  кеден органдары, сол сияқты шекаралық  бақылау жүргізуші тұлғаларға жарамсыз, заңсыз жолмен алынған, сонымен қатар, жалған мәліметтерден тұратын құжаттар ұсынылуы, қолдан жасалған мөрлер, пломбылар, штамптар не кедендік теңестірудің өзге құралдары пайдаланылуы  немесе  шын   теңестіру  құралы  ұсынылып, бірақ ол  бөтен объектілерге қатысты болуы мүмкін.

Бұл әдіс арқылы контрабанда жасау кезінде айыптының әрекеттерін құжаттардың қолдан жасалғандығы немесе жалғандығы үшін қосымша бағалаудың қажеттілігі жоқ, себебі бұл әрекеттер контрабанда жасаудың аталған тәсілінің міндетті белгілері болып табылады.

Контрабанда жасаудың төртінші және бесінші тәсілдері айналыстан алынған немесе өткізуге тыйым салынған не шек қойылған заттарға қатысты заңның белгіленген ережелеріне сәйкес кедендік декларация ұсыну міндетін орындамаудан не тиісті дәрежеде орындалмаудан тұрады.

Контрабанда жасау кезінде өткізу кеден шекарасы арқылы жүзеге асырылады.

Контрабанданың бірнеше  рет жасалуы, яғни осы бапта не оның бөлімдерінде көзделген әрекеттердің бір не одан да көп рет жасалуы  контрабанданы бағалаушы белгілер болып табылады.

Aдaмды кeпiлгe aлyдың қылмыcтық құқықтық тaлдayы